Novinky

01.08.2017 10:49
Zveme Vás na dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 10. a 24. 8. 2017 od 10:00 do 15:30 hod. Těšíme se na Vás.
31.07.2017 17:57
Zdokonalte se v práci s programem nejvíce žádaným zaměstnavateli.  Široké veřejnosti nabízíme pět minikurzů: Začínáme s Excelem Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce Vyhledávání v rozsáhlých tabulkách Kontingenční tabulky Makra bez programování Více na ittrochujinak.cz
04.07.2017 09:25
Najdi na trhu práce lepší uplatnění po absolvování našich rekvalifikačních kurzů. - Prezentační dovednosti (29. - 30. 8. 2017) - Manažer (4. - 29. 9. 2017) - Time management (5. - 6. 9. 17) - MBTI (12. - 13. 9. 2017) a další ... http://www.svses.cz/studium/kurzy/
03.07.2017 09:52
Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, přihlášky ke studiu přijímáme průběžně po celou dobu prázdnin. Po podání přihlášky si domluvíte termín přijímacího pohovoru, který se bude konat v průběhu července a srpna.
03.07.2017 08:43
Po dobu letních prádnin Vám budeme k dispozici v pracovních dnech (pondělí až čtvrtek od 9:00 do 15:30 hodin, pátek od 9:00 do 14:30 hodin). Můžete nás navštívit osobně, zatelefonovat (284840027, 284841027) či poslat e-mail (info@svses.cz). Přejeme Vám příjemné prožití letních měsíců.
19.06.2017 12:40
Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 29. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 hod. Těšíme se na Vás.
17.06.2017 09:36
Píšete bakalářskou či diplomovou práci a chcete pracovat efektivně? Využijte poslední příležitost před prázdninami a přijďte zjistit nebo si zopakovat, jak nastavit styly nejen odstavců, ale i seznamů a tabulek. Správným nastavením stylů si ušetříte hodiny, možná i desítky hodin věnovaných...
06.06.2017 11:37
Milí studenti, gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života. Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná v pátek 30. června 2017 v Betlémské kapli. Sraz úspěšných absolventů ve 13:15 hodin...
01.06.2017 10:29
Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, připomínáme Vám, že přihlášky na SVŠES se podávají průběžně do 30. 6. 2017. Po podání přihlášky si domluvíte termín přijímacího pohovoru, který se bude konat v průběhu června a července.
28.04.2017 19:00
V pátek 28. dubna 2017 proběhla na Soukromé vysoké škole ekonomických studií mezinárodní vědecká konference "Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce", které se zúčastnili zástupci vysokých škol a organizací z České republiky, Slovenska, Polska, Portugalska,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Příkaz rektorky PR 01/2015 * PDF dokument

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

  Garant předpisu: Schválil(a):
Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D.
Funkce: kvestor rektorka
Datum: 2. 1. 2015 2. 1. 2015
Podpis:  Ing. Milan Hála, v. r. Ing. Lucie Marková, Ph.D., v. r. 
Platnost od: 1. 1. 2015 Platnost do: 31. 8. 2016
Účinnost od: 1. 1. 2015 Účinnost do: 31. 8. 2016
Řízená kopie č.: Otisk razítka a podpis:
Není-li výtisk tohoto předpisu na první straně opatřen originálem razítka SVŠES a podpisem garanta předpisu, není řízeným předpisem.

 

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Čl. 1

 

1) Tento příkaz stanovuje podmínky pro přijímání uchazečů v souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění.

(2) Tento příkaz stanovuje podmínky pro přijímání uchazečů pro akademický rok 2015/2016.

 

ČÁST DRUHÁ
Zahájení studia v akademickém roce 2015/216

Čl. 2

 

(1) V akademickém roce bude zahájeno studium v únoru a září.

(2) V únoru 2015 bude zahájeno studium v kombinované formě navazujícího magisterského studia ve specializacích:

 • Strategický management
 • Management firemních financí

(3) V září 2015 bude zahájeno studium v následujících oborech a specializacích

 • bakalářské studium
  • prezenční forma
   • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
   • Management organizací
   • Účetnictví
  • kombinovaná forma
  • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
  • Management organizací
  • Účetnictví
 • navazující magisterské studium
 • prezenční forma
  • Strategický management
  • Management v mezinárodním podnikání
 • kombinovaná forma
 • Strategický management
 • Management firemních financí
 • Management v mezinárodním podnikání

 

Čl. 3
Maximální počty přijímaných uchazečů

 

(1) Maximální počty uchazečů přijímané do bakalářského studia:

 • prezenční forma
  • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání – 26
  • Management organizací – 26
  • Účetnictví – 26
 • kombinovaná forma
 • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání – 26
 • Management organizací – 26
 • Účetnictví – 26

(2) Maximální počty uchazečů přijímané do bakalářského studia:

 • prezenční forma
  • Strategický management – 26
  • Management v mezinárodním podnikání – 26
 • kombinovaná forma
 • Strategický management – 52
 • Management firemních financí – 52
 • Management v mezinárodním podnikání – 52

(3) V případě nerovnoměrného zájmu uchazečů mohou být maximální počty v jednotlivých oborech a specializacích přesunuty.

(4) V případě nedostatečného zájmu o některé obory či specializace nemusí být tyto obory a specializace otevřeny.

 

Čl. 4
Podmínky pro přijetí

 

(1) Základní podmínkou pro přijetí do bakalářského studijního programu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

(2) Základní podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo libovolném vyšším studijním programu.

(3) Přijímací řízení se zahajuje na základě podané přihlášky do příslušného studijního programu.

(4) Poplatek za konání přijímacího řízení činí 500,00 Kč jak v bakalářském, tak i navazujícím magisterském studijním programu. Poplatek lze uhradit bezhotovostně na účet KB číslo 3640180277/0100, složenkou nebo v hotovosti při osobním podání přihlášky. Doklad (jeho kopii) o převodu poplatku vylepte na vyznačené místo v přihlášce. Absolventi bakalářského studia na SVŠES poplatek spojený s přijímacím řízením do navazujícího magisterského studijního programu nehradí.

(5) Přihlášky se podávají na tiskopise SEVT „Přihláška ke studiu na vysoké škole“ nebo na tiskopise SVŠES, který je dostupný na webových stránkách SVŠES. Přihlášku je možné podat osobně či poštou.

(6) Absolventy VOŠ lze přijmout do druhého ročníku s upraveným studijním plánem.

(7) Absolventy či studenty VŠ lze přijímat i mimo stanovené termíny přijímacího řízení. Bližší podmínky stanovuje Studijní a zkušební řád SVŠES.

 

Čl. 5
Přijímací pohovor

 

(1) Studenti jsou ke studiu přijímáni na základě profesně zaměřeného přijímacího pohovoru.

(2) Absolventi bakalářského studia na SVŠES jsou do navazujícího magisterského studia přijímáni bez přijímacího pohovoru.

 

Čl. 6
Termíny

 

(1) Zahájení studia v únoru 2015

a)     termíny pro podání přihlášek
·       do 31. 1. 2015

b)     termíny přijímacích pohovorů
·       od 2. 2. 2015 do 11. 2. 2015

(2) Zahájení studia v září 2015

a)     termíny pro podání přihlášek

·       I. termín do 30. 5. 2015
·       II. termín do 10. 7. 2015
·       III. termín do 25. 9. 2015

b)     termíny přijímacích pohovorů

·       I. termín – 15. – 19. 6. 2015
·       II. termín – průběžně do 13. 7. – 28. 8. 2015
·       III. termín – průběžně do 1. – 30. 9. 2015

(3) Konkrétní termín přijímacího pohovoru je uveden v pozvánce k přijímacímu řízení. Termíny lze sjednat individuálně.

(4) Dny otevřených dveří se budou konat vždy ve čtvrtek, a to 8. 1. 2015, 5. 2. 2015, 12. 3. 2015, 16. 4. 2015, 14. 5. 2015, 18. 6. 2015 (vždy od 14.00 do 18.00 hod.), 9. a 23. 7. 2015, 6. a 20. 8. 2015 (vždy od 10.00 do 14.00 hod.),

 

ČÁST TŘETÍ
Závěrečné ustanovení

Čl. 7

 

(1) Tyto podmínky pro přijímání uchazečů pro akademický rok 2015/2016 byly projednány a schváleny na jednání Akademické rady SVŠES dne 9. 12. 2014.

(2) Tento příkaz nabývá platnosti dnem podpisu rektorkou a jeho účinnost byla stanovena na 1. 1. 2015.