Novinky

20.10.2017 12:12

Chcete se dozvědět, jakým způsobem firmy, mnohdy skrytě a rafinovaně, získávají a lákají zákazníky? 

Přihlašte se na náš kurz Pasti v marketingu, který se koná v úterý 7. 11. 2017.

19.10.2017 13:20

V pondělí 23. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Hana Samuelová, PR manager ve společnosti Karlín Group, a. s. s přednáškou na téma Development.

Těšíme se na Vaši účast.

12.10.2017 13:21

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Lucie Kunešová, HR Director ve společnosti ARRIVA TRANSPORT ČR, a.s. s přednáškou na téma Je dnes těžké najít zaměstnance? A je vůbec personální marketing důležitý?

Těšíme se na Vaši účast.
 
09.10.2017 12:50

Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, přihlášky ke studiu přijímáme do 12. října 2017. Přijímáme do Bc. oborů Management organizací, Účetnictví, Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání a Ing. oborů Strategický management, Management firemních financí, Management v mezinárodním podnikání.

Přihlášku můžete podat osobně, poštou či e-mailem. Po podání přihlášky si s Vámi dohodneme termín přijímacího pohovoru.

09.10.2017 12:03

Vážení studenti,

vyhlašujeme hlasování pro exkurzi a mimoškolní aktivity na akademický rok 2017/2018.

Informace o výběru a přihlášení naleznete zde.

07.10.2017 11:12

Ve čtvrtek 12. 10. 2017  od 15:30 do 18:30 pro Vás otevíráme kurz, kde se dozvíte základní informace a budete moci vznášet dotazy. Přibližný obsah kurzu najdete na http://www.ittrochujinak.cz/ms-word/tipy-a-triky/ . Obsah bude přizpůsoben požadavkům účastníků. Více informací

04.07.2017 09:25

Najdi na trhu práce lepší uplatnění po absolvování našich rekvalifikačních kurzů.

- Manažer (4. - 29. 9. 2017)
- Time management (5. - 6. 9. 17)
- MBTI (12. - 13. 9. 2017)
a další ...

 

17.06.2017 09:36

Píšete bakalářskou či diplomovou práci a chcete pracovat efektivně? Využijte poslední příležitost před prázdninami a přijďte zjistit nebo si zopakovat, jak nastavit styly nejen odstavců, ale i seznamů a tabulek. Správným nastavením stylů si ušetříte hodiny, možná i desítky hodin věnovaných formátování dokumentu.

Kurz proběhne 29. 6. 2017 od 17 do 20 hodin. Přihlaste se e-mailem na jarmila.helmanova@gmail.com. Kurz je určen nejen studentům ale i veřejnosti.

Více informací o kurzu

06.06.2017 11:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná v pátek 30. června 2017 v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů ve 13:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen ve 14:00 hodin.

28.04.2017 19:00

V pátek 28. dubna 2017 proběhla na Soukromé vysoké škole ekonomických studií mezinárodní vědecká konference "Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce", které se zúčastnili zástupci vysokých škol a organizací z České republiky, Slovenska, Polska, Portugalska, Irska a Ukrajiny.

Více o konferenci si můžete přečíst zde.    

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Stipendijní řád Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Stipendijní řád Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s.r.o. (dále jen „stipendijní řád“) je vydán podle § 17 odst. 1 písm. g) a § 41 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VŠ“), jako vnitřní předpis Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s.r.o. (dále jen SVŠES).

(2) Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí SVŠES z dotace na stipendia poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podle § 40 odst. 2 zákona o VŠ, z darů a z jiných účelově vázaných prostředků.

(3) Kromě stipendia podle tohoto stipendijního řádu může student obdržet stipendium přiznané ministerstvem podle vyhlášených programů.

(4) Tento stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Čl. 2
Druhy stipendií

Vysoká škola může přiznat:
a) ubytovací stipendium,
b) sociální stipendium,
c) účelové stipendium.

Čl. 3
Ubytovací stipendium

(1) Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který
a) je studentem akreditovaného studijního programu v prezenční formě studia,
b) studuje v prvním studijním programu, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno, v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
c) nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
d) nemá místo trvalého bydliště na území hlavního města Prahy.

(2) Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního systému Sdružené informace matrik studentů (dále jen „SIMS“), z informačního systému SVŠES a z žádosti studenta o jeho přiznání s uvedením bankovního spojení.

(3) Stipendium může být přiznáno studentovi, který splňuje podmínky dle odstavce 1 od prvního dne semestru, kdy zahájil studium na SVŠES. Podmínka stanovená v odstavci 1 písm. b) je zachována, je-li student zapsán ve studijním programu, do něhož přistoupil ze studijního programu uvedeného v odst. 1 písm. b), anebo povolí-li v odůvodněném případě rektor výjimku.

(4) Student může získat ubytovací stipendium za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Ubytovací stipendium nelze čerpat za měsíc červenec a srpen.

Čl. 4
Sociální stipendium

(1) Nárok na sociální stipendium má student, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu1), jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou

(2) Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do studia, pokud mu nebyl přídavek na dítě přiznán po zápisu do studia; v tomto případě může podat žádost, kdykoliv v průběhu akademického roku.

(3) Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je závazek studenta informovat neprodleně studijní oddělení o případné změně v přiznání přídavku na dítě.

(4) Student má nárok na sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona o VŠ po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce. Nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.


1) § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.


Čl. 5
Účelové stipendium

(1) Účelové stipendium může být přiznáno v případech zahraničních pobytů v rámci programu Erasmus nebo mimo něj.

(2) Účelové stipendium může být přiznáno i v případech hodných zvláštního zřetele.

(3) Žádost o účelové studium se podává na rektorát a musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo účtu, na který může být stipendium vyplaceno.

(4) Výši účelového stipendia, výplatní termín a způsob vyplácení stanovuje rektor.

Čl. 6
Společná ustanovení

(1) O přiznání stipendia rozhoduje rektor.

(2) Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje § 68 zákona o VŠ. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou na studijním oddělení vysoké školy. Nebude-li možné tímto způsobem rozhodnutí doručit, platí za den doručení 15. den vyvěšení na úřední desce SVŠES.

(3) Stipendia jsou vyplácena bankovním převodem na bankovní účet, ve výjimečných případech v hotovosti na pokladně vysoké školy.

(4) Ubytovací a sociální stipendia se vyplácejí zpravidla za tři měsíce zpětně; výplatní termíny se stanoví po aktualizaci v SIMS a poskytnutí příspěvku nebo dotace na stipendia. Účelová stipendia se vyplácí v souladu s odst. 4 čl. 5 tohoto předpisu.

(5) Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií, mohou být přiznána.

(6) Výše ubytovacího stipendia se stanoví podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia uvedeného v čl. 2 pro jednotlivá období podle finančních prostředků poskytnutých pro tento účel ministerstvem. Stipendium se nevyplácí v případě, že ministerstvo neposkytne v termínu dotaci na ubytovací stipendia.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Stipendijní řád SVŠES registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 12 253/2006 – 30  dne 10.  května 2006.

(2) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 1 a § 41 odst. 2 zákona o VŠ dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Ing. Lucie Marková, v. r.
rektorka