Novinky

22.01.2018 11:58

Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 1. 2. 2018 od 14:00 do 18:00 hod.

Těšíme se na Vás.

02.01.2018 11:50

V lednu a únoru 2018 nabízíme cykly minikurzů pro studenty, jejich blízké, přátele, kolegy, zaměstnance i pro kohokoliv dalšího. Vybrat si můžete kteroukoliv lekci. Více informací

02.01.2018 11:45

Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce.

Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením:

  • Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
  • Pro veškerou dopravu (v obou směrech) bude uzavřen most přes Rokytku.
  • Zenklova ul. bude uzavřena v úsecích: U Meteoru – Horovo náměstí, Kandertova – Vosmíkových a Krejčího–Bulovka

Více informací na stránkách MČ Prahy 8.

21.11.2017 14:41

V pondělí 27. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o. a Ing. Cyril Komárek, úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s přednáškou na téma Hodnota podniku.

Těšíme se na Vaši účast.

 

02.11.2017 09:40

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Bc. Vlasta Hanzlíková, Ministerstvo financí, Odbor 30 – Personální s přednáškou na téma Možnosti uplatnění našich absolventů na MF ČR.

Těšíme se na Vaši účast

01.11.2017 09:03

Dne 10. 11. 2017 ve 13:00 se v aule školy koná akademický obřad Slavnostní shromáždění SVŠES.

Zveme všechny studenty ke společnému zhodnocení výsledků činnosti akademických pracovníků a studentů školy. Součástí obřadu bude předání cen za nejlepší výkony v oblasti tvůrčí a vědecké činnosti a prezentace nejlepších prací.

20.10.2017 12:12

Chcete se dozvědět, jakým způsobem firmy, mnohdy skrytě a rafinovaně, získávají a lákají zákazníky? 

Přihlašte se na náš kurz Pasti v marketingu, který se koná v úterý 7. 11. 2017.

20.10.2017 12:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

19.10.2017 13:20

V pondělí 23. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Hana Samuelová, PR manager ve společnosti Karlín Group, a. s. s přednáškou na téma Development.

Těšíme se na Vaši účast.

12.10.2017 13:21

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Lucie Kunešová, HR Director ve společnosti ARRIVA TRANSPORT ČR, a.s. s přednáškou na téma Je dnes těžké najít zaměstnance? A je vůbec personální marketing důležitý?

Těšíme se na Vaši účast.
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Řád výběrového řízení Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Řád výběrového řízení Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. upravuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen "zákon o VŠ"), postup při výběru akademických pracovníků Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. (dále jen "SVŠES").

(2) Pracovní místa akademických pracovníků SVŠES se obsazují obvykle na základě výběrového řízení. Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa.

Čl. 2
Vypsání výběrového řízení

(1) Výběrové řízení vypisuje rektor.

(2) V textu vypsání výběrového řízení musí být přesně určeny podmínky účasti, a to zejména:
a) označení pracoviště a pracovního místa,
b) kvalifikační a jiné předpoklady,
c) datum, od něhož má být místo obsazeno, popřípadě nově obsazeno,
d) místo a lhůta pro podání přihlášky,
e) výčet dokladů požadovaných od uchazeče,
f) další požadavky, zejména bude-li součástí výběrového řízení přednáška nebo pohovor.

(2) Vypsání výběrového řízení musí být zveřejněno na úřední desce SVŠES a v hromadném sdělovacím prostředku s celostátní působností. Ke zveřejnění na úřední desce dojde nejpozději v den, kdy bude vypsání zveřejněno v uvedeném sdělovacím prostředku.

(3) Vypsání výběrového řízení musí být zveřejněno na úřední desce SVŠES, na Internetu a může být zveřejněno také v hromadném sdělovacím prostředku.

(4) Lhůta pro podání přihlášek je nejméně 30 dnů od zveřejnění.

Čl. 3
Komise pro výběrové řízení

(1) Rektor jmenuje komisi pro výběrové řízení ( dále jen "komise") a jejího předsedu. Předseda je členem komise a svolává její zasedání.

(2) Komise má lichý počet členů, nejméně tři. Členem komise je vždy jmenován vedoucí katedry, pro kterou je místo vypisováno.

(3) Podle vlastního uvážení komise může pozvat uchazeče k pohovoru a jde-li o místa akademických pracovníků, může uchazeče písemně vyzvat k uskutečnění přednášky v jeho oboru.

(4) Komise provede nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty k podání přihlášek na podkladě shromážděného materiálu hodnocení uchazečů podle dohodnutých kritérií a stanoví pořadí uchazečů.

(5) Komise se usnáší hlasováním, usnesení je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů komise. Každý člen komise má jeden hlas.

(6) O svém jednání a jeho výsledku pořídí komise zápis, jehož součástí je pořadí uchazečů s odůvodněním. Zápis podepisují všichni členové komise a předseda komise ho předloží rektorovi.

Čl. 4
Rozhodnutí o výsledcích výběrového řízení

(1) Rektor oznámí uchazeči, zda jej na základě výběrového řízení přijímá, či nikoliv, a to do 14 dnů ode dne, kdy obdržel od komise zápis.

(2) Rozhodnutí o tom, kdo ve výběrovém řízení uspěl, nebo že nebyl přijat nikdo, zveřejní rektor v téže lhůtě na úřední desce SVŠES.

(3) Není-li vhodný uchazeč, rozhodne rektor o opakování výběrového řízení.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků SVŠES registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 25 027/2000 – 30 dne 21. srpna 2000.

(2) Tento Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků SVŠES nabývá platnosti podle § 36 odst. 1 a § 41 odst. 2 zákona o VŠ dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Ing. Lucie Marková, v. r.
rektorka