Novinky

20.10.2017 12:12

Chcete se dozvědět, jakým způsobem firmy, mnohdy skrytě a rafinovaně, získávají a lákají zákazníky? 

Přihlašte se na náš kurz Pasti v marketingu, který se koná v úterý 7. 11. 2017.

19.10.2017 13:20

V pondělí 23. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Hana Samuelová, PR manager ve společnosti Karlín Group, a. s. s přednáškou na téma Development.

Těšíme se na Vaši účast.

12.10.2017 13:21

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Lucie Kunešová, HR Director ve společnosti ARRIVA TRANSPORT ČR, a.s. s přednáškou na téma Je dnes těžké najít zaměstnance? A je vůbec personální marketing důležitý?

Těšíme se na Vaši účast.
 
09.10.2017 12:50

Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, přihlášky ke studiu přijímáme do 12. října 2017. Přijímáme do Bc. oborů Management organizací, Účetnictví, Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání a Ing. oborů Strategický management, Management firemních financí, Management v mezinárodním podnikání.

Přihlášku můžete podat osobně, poštou či e-mailem. Po podání přihlášky si s Vámi dohodneme termín přijímacího pohovoru.

09.10.2017 12:03

Vážení studenti,

vyhlašujeme hlasování pro exkurzi a mimoškolní aktivity na akademický rok 2017/2018.

Informace o výběru a přihlášení naleznete zde.

07.10.2017 11:12

Ve čtvrtek 12. 10. 2017  od 15:30 do 18:30 pro Vás otevíráme kurz, kde se dozvíte základní informace a budete moci vznášet dotazy. Přibližný obsah kurzu najdete na http://www.ittrochujinak.cz/ms-word/tipy-a-triky/ . Obsah bude přizpůsoben požadavkům účastníků. Více informací

04.07.2017 09:25

Najdi na trhu práce lepší uplatnění po absolvování našich rekvalifikačních kurzů.

- Manažer (4. - 29. 9. 2017)
- Time management (5. - 6. 9. 17)
- MBTI (12. - 13. 9. 2017)
a další ...

 

17.06.2017 09:36

Píšete bakalářskou či diplomovou práci a chcete pracovat efektivně? Využijte poslední příležitost před prázdninami a přijďte zjistit nebo si zopakovat, jak nastavit styly nejen odstavců, ale i seznamů a tabulek. Správným nastavením stylů si ušetříte hodiny, možná i desítky hodin věnovaných formátování dokumentu.

Kurz proběhne 29. 6. 2017 od 17 do 20 hodin. Přihlaste se e-mailem na jarmila.helmanova@gmail.com. Kurz je určen nejen studentům ale i veřejnosti.

Více informací o kurzu

06.06.2017 11:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná v pátek 30. června 2017 v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů ve 13:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen ve 14:00 hodin.

28.04.2017 19:00

V pátek 28. dubna 2017 proběhla na Soukromé vysoké škole ekonomických studií mezinárodní vědecká konference "Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce", které se zúčastnili zástupci vysokých škol a organizací z České republiky, Slovenska, Polska, Portugalska, Irska a Ukrajiny.

Více o konferenci si můžete přečíst zde.    

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Řád výběrového řízení Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Řád výběrového řízení Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. upravuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen "zákon o VŠ"), postup při výběru akademických pracovníků Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. (dále jen "SVŠES").

(2) Pracovní místa akademických pracovníků SVŠES se obsazují obvykle na základě výběrového řízení. Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa.

Čl. 2
Vypsání výběrového řízení

(1) Výběrové řízení vypisuje rektor.

(2) V textu vypsání výběrového řízení musí být přesně určeny podmínky účasti, a to zejména:
a) označení pracoviště a pracovního místa,
b) kvalifikační a jiné předpoklady,
c) datum, od něhož má být místo obsazeno, popřípadě nově obsazeno,
d) místo a lhůta pro podání přihlášky,
e) výčet dokladů požadovaných od uchazeče,
f) další požadavky, zejména bude-li součástí výběrového řízení přednáška nebo pohovor.

(2) Vypsání výběrového řízení musí být zveřejněno na úřední desce SVŠES a v hromadném sdělovacím prostředku s celostátní působností. Ke zveřejnění na úřední desce dojde nejpozději v den, kdy bude vypsání zveřejněno v uvedeném sdělovacím prostředku.

(3) Vypsání výběrového řízení musí být zveřejněno na úřední desce SVŠES, na Internetu a může být zveřejněno také v hromadném sdělovacím prostředku.

(4) Lhůta pro podání přihlášek je nejméně 30 dnů od zveřejnění.

Čl. 3
Komise pro výběrové řízení

(1) Rektor jmenuje komisi pro výběrové řízení ( dále jen "komise") a jejího předsedu. Předseda je členem komise a svolává její zasedání.

(2) Komise má lichý počet členů, nejméně tři. Členem komise je vždy jmenován vedoucí katedry, pro kterou je místo vypisováno.

(3) Podle vlastního uvážení komise může pozvat uchazeče k pohovoru a jde-li o místa akademických pracovníků, může uchazeče písemně vyzvat k uskutečnění přednášky v jeho oboru.

(4) Komise provede nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty k podání přihlášek na podkladě shromážděného materiálu hodnocení uchazečů podle dohodnutých kritérií a stanoví pořadí uchazečů.

(5) Komise se usnáší hlasováním, usnesení je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů komise. Každý člen komise má jeden hlas.

(6) O svém jednání a jeho výsledku pořídí komise zápis, jehož součástí je pořadí uchazečů s odůvodněním. Zápis podepisují všichni členové komise a předseda komise ho předloží rektorovi.

Čl. 4
Rozhodnutí o výsledcích výběrového řízení

(1) Rektor oznámí uchazeči, zda jej na základě výběrového řízení přijímá, či nikoliv, a to do 14 dnů ode dne, kdy obdržel od komise zápis.

(2) Rozhodnutí o tom, kdo ve výběrovém řízení uspěl, nebo že nebyl přijat nikdo, zveřejní rektor v téže lhůtě na úřední desce SVŠES.

(3) Není-li vhodný uchazeč, rozhodne rektor o opakování výběrového řízení.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků SVŠES registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 25 027/2000 – 30 dne 21. srpna 2000.

(2) Tento Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků SVŠES nabývá platnosti podle § 36 odst. 1 a § 41 odst. 2 zákona o VŠ dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Ing. Lucie Marková, v. r.
rektorka