Novinky

19.06.2017 12:40

Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 29. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 hod.

Těšíme se na Vás.

17.06.2017 09:36

Píšete bakalářskou či diplomovou práci a chcete pracovat efektivně? Využijte poslední příležitost před prázdninami a přijďte zjistit nebo si zopakovat, jak nastavit styly nejen odstavců, ale i seznamů a tabulek. Správným nastavením stylů si ušetříte hodiny, možná i desítky hodin věnovaných formátování dokumentu.

Kurz proběhne 29. 6. 2017 od 17 do 20 hodin. Přihlaste se e-mailem na jarmila.helmanova@gmail.com. Kurz je určen nejen studentům ale i veřejnosti.

Více informací o kurzu

06.06.2017 11:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná v pátek 30. června 2017 v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů ve 13:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen ve 14:00 hodin.

01.06.2017 10:29

Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, připomínáme Vám, že přihlášky na SVŠES se podávají průběžně do 30. 6. 2017. Po podání přihlášky si domluvíte termín přijímacího pohovoru, který se bude konat v průběhu června a července.

28.04.2017 19:00

V pátek 28. dubna 2017 proběhla na Soukromé vysoké škole ekonomických studií mezinárodní vědecká konference "Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce", které se zúčastnili zástupci vysokých škol a organizací z České republiky, Slovenska, Polska, Portugalska, Irska a Ukrajiny.

Více o konferenci si můžete přečíst zde.    

18.04.2017 15:04

Nový kurz. Přijďte zjistit, jak naučit MS Excel, aby dělal rutinní práce za Vás. Termíny kurzu 15. 5. 2017 a 25. 5. 2017, vždy od 17:00. Více informací o kurzu

Další kurzy. V květnu otevíráme i další kurzy z Excelu a Wordu. Více informací o kurzech a termínech 
 

11.04.2017 09:05

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Richard Kolbe, vedoucí kreativního oddělení ve společnosti Leo Burnettna s přednáškou na téma Tvorba kreativní reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

07.04.2017 11:30

V týdnu od 10. dubna 2017 navštíví naši školu paní Luisa Esteban z partnerské školy ve Španělsku, která se soustřeďuje na účetnictví a finance a získala titul Ph.D. za výzkum v oblasti genderových studií a zastoupení žen v nejvyšších manažerských pozicích.

Více informací na http://www.svses.cz/studium/zahranicni-spoluprace/hoste/zaragoza

03.04.2017 09:52

Milí studenti, spolužáci, kamarádi, pojďte se s námi pobavit, odpočinout si, hodit starosti za hlavu a společně si užít na Laser Game

Více informací najdete zde.

27.03.2017 15:05

V pondělí 3. 4. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Milan Šmid z Asociace pracovníků v regeneraci s přednáškou na téma Ekonomické aspekty provozu wellness zařízení.

Těšíme se na Vaši účast.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Řád celoživotního vzdělávání Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Řád celoživotního vzdělávání Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o., upravuje v souladu s článkem 29 Statutu Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon o VŠ”) bližší podmínky celoživotního vzdělávání na Soukromé vysoké škole ekonomických studií, s. r. o. (dále jen „SVŠES“).

Čl. 2
Základní ustanovení

(1) Celoživotním vzděláváním se rozumí takové vzdělávání, které doplňuje a rozšiřuje kvalifikaci jeho účastníků. Je přístupné širokému okruhu zájemců a je orientované na výkon povolání nebo uspokojení zájmů.

(2) Celoživotní vzdělávání lze poskytovat jak v rámci akreditovaných studijních programů, tak i mimo tento rámec.

(3) Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona o VŠ.

(4) Evidenci účastníků programů celoživotního vzdělávání vede studijní oddělení SVŠES.

Čl. 3
Programy celoživotního vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání na SVŠES jsou:
a) Univerzita třetího věku,
b) studium v rámci akreditovaných studijních programů,
c) studium mimo rámec akreditovaných studijních programů,
d) vzdělávání zaměstnanců SVŠES.

Čl. 4
Univerzita třetího věku

(1) Pro přijetí ke studiu v programu Univerzity třetího věku se nepřihlíží k předchozímu vzdělání uchazeče.

(2) Rektor schvaluje programy Univerzity třetího věku na návrh vedoucích jednotlivých kateder pro každý akademický rok a jmenuje garanta pro každý kurz.

(3) Garant kurzu:
a) projednává a sestavuje plán kurzu s vedoucími kateder,
b) zajišťuje nábor uchazečů, jejich výběr a evidenci účastníků kurzu,
c) v každém semestru předává rektorovi hodnocení probíhajícího kurzu,
d) organizuje předání osvědčení absolventům kurzu.

(4) O absolvování kurzu je účastníkovi vydáno SVŠES osvědčení.

(5) Na osvědčení je uvedeno jméno účastníka, název a délka absolvovaného kurzu a datum jeho vystavení. Osvědčení podepisuje garant kurzu a rektor SVŠES a označuje se razítkem SVŠES.

(6) Kurzy Univerzity třetího věku jsou poskytovány za úplatu. Výši úplaty stanoví rektor a jsou zveřejněny vždy před zahájením akademického roku na úřední desce SVŠES a Internetu.

Čl. 5
Studium v rámci akreditovaných studijních programů.

(1) Studium je určeno k doplnění vědomostí absolventů středních, vyšších odborných a vysokých škol.

(2) Zaměření a skladbu kurzu navrhují vedoucí kateder a schvaluje rektor. Vedení kurzu zabezpečuje příslušná katedra.

(3) Výsledky studia jsou ověřovány a klasifikovány podle Studijního a zkušebního řádu SVŠES a zapisovány do výkazu o studiu v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

(4) Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v rámci akreditovaného studijního programu, pokud se stanou studenty akreditovaného studijního programu podle článku 17 Statutu SVŠES, může SVŠES uznat klasifikaci a kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání. Kredity lze uznat až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

(5) Vedoucí kurzu:
a) zajišťuje nábor uchazečů, jejich výběr a evidenci,
b) v každém semestru předává rektorovi hodnocení probíhajícího kurzu,
c) ve spolupráci se studijním oddělením organizuje předání osvědčení úspěšným účastníkům.

(6) O ukončení studia vydá SVŠES účastníkovi osvědčení o absolvování kurzu. Osvědčení obsahuje jméno účastníka, seznam absolvovaných předmětů a délku studia jednotlivých předmětů a stupeň hodnocení. Osvědčení podepisuje rektor SVŠES a vedoucí kurzu a označuje se razítkem SVŠES.

(7) Studium je poskytováno za úplatu. Výši úplaty stanoví rektor a před zahájením ji zveřejní na úřední desce SVŠES a Internetu vždy před zahájením kurzu.

Čl. 6
Studium mimo rámec akreditovaných studijních programů,

(1) Studium je určeno k doplnění vědomostí uchazečů podle jejich zájmu. Požadavek na předchozí vzdělání účastníků kurzu je určen individuálně pro jednotlivé kurzy.

(2) Zaměření a skladbu kurzu navrhují vedoucí kateder a schvaluje rektor. Vedení kurzu zabezpečuje příslušná katedra. Součástí návrhu kurzu je také stanovení požadavku na předchozí vzdělání, způsob ověřování znalostí a forma ukončení.

(3) Vedoucí kurzu:
            a) zajišťuje nábor uchazečů, jejich výběr a evidenci,
            b) po ukončení kurzu předává rektorovi hodnocení,
            c) ve spolupráci se studijním oddělením organizuje předání osvědčení úspěšným účastníkům.

(4) O ukončení studia vydá SVŠES účastníkovi osvědčení o absolvování kurzu. Osvědčení obsahuje vždy jméno účastníka, další obsah je stanoven v návrhu kurzu předloženého katedrou. Osvědčení podepisuje vedoucí kurzu a rektor SVŠES a označuje se razítkem SVŠES.

(5) Studium je poskytováno za úplatu. Výši úplaty stanoví rektor a před zahájením je zveřejněna na úřední desce SVŠES a Internetu.

Čl. 7
Vzdělávání zaměstnanců SVŠES

(1) Cílem vzdělávání zaměstnanců SVŠES je zvýšení jejich odborné a společenské úrovně.

(2) Jazykové a ICT vzdělávání je zaměřeno na
a) zvyšování úrovně znalosti cizích jazyků akademických pracovníků a ostatních zaměstnanců SVŠES,
b) zvyšování schopností a dovedností při využívání prostředků výpočetní a komunikační techniky.

(3) Vzdělávání akademických pracovníků a dalších zaměstnanců je zaměřeno na
a) zvýšení efektivity jejich práce,
b) zvyšování kvality a aktualizace odborných znalostí,
c) zvyšování odborné kvalifikace (dosažení vyššího kvalifikačního stupně).

(4) Vzdělávání podle odstavců 2 a 3 uskutečňuje SVŠES, případně i ve spolupráci s jinými vzdělávacími institucemi.

(5) Na vzdělávání uvedené v odstavci 2 a 3 uskutečňované SVŠES se vztahuje článek 6 tohoto řádu.

Čl. 8
Závěrečné ustanovení

(1) Zrušuje se Řád celoživotního vzdělávání SVŠES registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 13 244/2007 – 30 dne 2. května 2007.

(2) Tento Řád celoživotního vzdělávání SVŠES nabývá platnosti podle § 36 odst. 1 a § 41 odst. 2 zákona o VŠ dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Ing. Lucie Marková, v. r.
rektorka