Novinky

01.08.2017 10:49

Zveme Vás na dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 10. a 24. 8. 2017 od 10:00 do 15:30 hod.

Těšíme se na Vás.

31.07.2017 17:57

Zdokonalte se v práci s programem nejvíce žádaným zaměstnavateli

Široké veřejnosti nabízíme pět minikurzů:

 • Začínáme s Excelem
 • Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce
 • Vyhledávání v rozsáhlých tabulkách
 • Kontingenční tabulky
 • Makra bez programování

Více na ittrochujinak.cz

04.07.2017 09:25

Najdi na trhu práce lepší uplatnění po absolvování našich rekvalifikačních kurzů.

- Prezentační dovednosti (29. - 30. 8. 2017)
- Manažer (4. - 29. 9. 2017)
- Time management (5. - 6. 9. 17)
- MBTI (12. - 13. 9. 2017)
a další ...

03.07.2017 09:52

Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, přihlášky ke studiu přijímáme průběžně po celou dobu prázdnin. Po podání přihlášky si domluvíte termín přijímacího pohovoru, který se bude konat v průběhu července a srpna.

03.07.2017 08:43

Po dobu letních prádnin Vám budeme k dispozici v pracovních dnech (pondělí až čtvrtek od 9:00 do 15:30 hodin, pátek od 9:00 do 14:30 hodin). Můžete nás navštívit osobně, zatelefonovat (284840027, 284841027) či poslat e-mail (info@svses.cz).

Přejeme Vám příjemné prožití letních měsíců.

17.06.2017 09:36

Píšete bakalářskou či diplomovou práci a chcete pracovat efektivně? Využijte poslední příležitost před prázdninami a přijďte zjistit nebo si zopakovat, jak nastavit styly nejen odstavců, ale i seznamů a tabulek. Správným nastavením stylů si ušetříte hodiny, možná i desítky hodin věnovaných formátování dokumentu.

Kurz proběhne 29. 6. 2017 od 17 do 20 hodin. Přihlaste se e-mailem na jarmila.helmanova@gmail.com. Kurz je určen nejen studentům ale i veřejnosti.

Více informací o kurzu

06.06.2017 11:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná v pátek 30. června 2017 v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů ve 13:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen ve 14:00 hodin.

28.04.2017 19:00

V pátek 28. dubna 2017 proběhla na Soukromé vysoké škole ekonomických studií mezinárodní vědecká konference "Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce", které se zúčastnili zástupci vysokých škol a organizací z České republiky, Slovenska, Polska, Portugalska, Irska a Ukrajiny.

Více o konferenci si můžete přečíst zde.    

18.04.2017 15:04

Nový kurz. Přijďte zjistit, jak naučit MS Excel, aby dělal rutinní práce za Vás. Termíny kurzu 15. 5. 2017 a 25. 5. 2017, vždy od 17:00. Více informací o kurzu

Další kurzy. V květnu otevíráme i další kurzy z Excelu a Wordu. Více informací o kurzech a termínech 
 

11.04.2017 09:05

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Richard Kolbe, vedoucí kreativního oddělení ve společnosti Leo Burnettna s přednáškou na téma Tvorba kreativní reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

E-learningové kurzy z účetnictví a daní pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením

Stručný popis průběhu realizace projektu

Projekt byl zahájen v situaci, kdy měli nějakou zkušenost s používáním e-learningu měli pouze pracovníci katedry matematiky a  informačních technologií.
Průběh projektu lze rozdělit do 5 etap.

1. etapa – přípravné činnosti – září 06 až leden 07

Před samotným zahájením prací na přípravě kurzů proběhly na začátku projektu následující činnosti:

 1. Byly uzavřeny smlouvy s pracovníky realizačního týmu projektu.
 2. Byla uzavřena partnerská smlouva se Západočeskou univerzitou v Plzni.
 3. Byly vytvořeny webové stránky projektu.
 4. Byl vytištěn plakát s informacemi o projektu, který byl umístěn v budově školy.
 5. Byla uzavřena smlouva se Sdružením BMI o zajištění publicity a propagace projektu.
 6. Bylo zakoupeno technické vybavení a software potřebný pro splnění cílů projektu. Dodavatel byl vybrán na základě výběrového řízení. Byl nainstalován veškerý software nutný ke tvorbě kurzů.
 7. Autoři, tutoři a pracovníci technické a metodické pomoci absolvovali prezenční i e-learningové kurzy týkající metodiky distančního vzdělávání, e-learningu a autorské práce. Kurzy zajišťoval partner projektu ZČU v Plzni.
 8. Pracovníci technické a metodické pomoci a koordinátor projektu absolvovali kurz práce s grafickými programy pro tvorbu grafických prvků kurzů.
 9. Byl zprovozněn FTP server, na němž byly po celou dobu projektu zveřejňovány soubory s informace o projektu pro pracovníky projektu.

2. etapa – tvorba kurzů – únor 07 až červenec 07

 1. Autoři byli seznámeni s  autorským systémem ProAuthor, ve kterém kurzy vytvářeli.
 2. Autoři pracovali na přípravě textové části kurzů Daňová evidence a Základy účetnictví. Metodickou pomoc jim zajišťovala ZČU v Plzni a pracovníci technické a metodické pomoci.
 3. Pracovníci technické a metodické pomoci připravovali grafické prvky pro kurzy.
 4. Byl nainstalován LMS systém Moodle na server a připraven jeho grafický vzhled. Připraven byl i grafický vzhled kurzů a jejich metodických prvků.
 5. Bylo dokoupeno zařízení pro lepší komunikaci s účastníky kurzů – sluchátka a webové kamery.
 6. Byl zahájen nábor účastníků pilotního běhu kurzů (zajišťovala společnost EPMA).
 7. Byl zpracováván kurz o práci účastníků kurzů s LMS Moodlem.
 8. Dokončené kurzy byly předány k odborné i metodické oponentuře (oponenti byli z VŠE Praha a ZČU v Plzni).
 9. Ve spolupráci s ZČU byl řešen problém s převodem kurzů z autorského systému ProAuthor na e-learningový portál (do LMS Moodle).

3. etapa – příprava kurzů ke spuštění – srpen 07 až říjen 07

 1. Tutoři byli proškoleni v práci s LMS Moodle, v němž budou kurzy provozovány.
 2. Proběhl seminář o tutorské práci (zajišťovaný ZČU v Plzni).
 3. Kurzy byly upraveny na základě odborných a metodických posudků.
 4. Byl zpracován sociologický průzkum Vzdělávací potřeby OSVČ (TNS Aisa).
 5. Kurzy byly doplněny o informace a spolufinancování jejich vzniku Evropským sociálním fondem, rozpočtem ČR a rozpočtem hl. města Prahy a evaluačním dotazníkem.
 6. Kurzy byly převedeny z autorského systému do LMS Moodle a připraveny ke spuštění.
 7. Účastníkům kurzů byly zaslány materiály na CD a kurzy na e-portálu byly pro účastníky zpřístupněny 22. 10. 2007.

4. etapa – pilotní běh kurzů – listopad 07 až duben 08

 1. Proběhly prezenční tutoriály v bezbariérové učebně pro účastníky obou kurzů.
 2. Probíhal pilotní běh obou kurzů
 3. Byl rozvíjen LMS Moodle a zkvalitňován převod kurzů
 4. Probíhaly přípravné práce na organizaci konference E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením
 5. Kurzy byly ukončeny a úspěšným účastníkům byla vydána osvědčení

5. etapa – finalizace kurzů, konference a ukončovací práce – květen 08 až srpen 08

 1. Tutorky zpracovaly evaluační dotazník tutora a na základě evaluačních dotazníků účastníků zpravovaly hodnocení pilotního běhu kurzů.
 2. Na základě zkušeností z pilotního běhu byly kurzy upraveny včetně grafických prvků.
 3. Byla organizována a propagována konference, která 27. 6. 08 úspěšně proběhla.
 4. Byl zpracován a vydán sborník konference.
 5. S vedením školy bylo projednáno další pokračování kurzů po ukončení projektu.
 6. Byly archivovány elektronické materiály projektu.
 7. Byly zahájeny práce na zpracování závěrečné zprávy projektu a archivaci všech jeho materiálů.

 

Projekt byl po celou dobu řízen projektovou radou, jejíž členy byli dva pracovníci SVŠES (Mgr. Jarmila Helmanová, Ing. Milan Hála) a jeden pracovník ZČU (Ing. Jan Hán, Ph.D.) V realizačním týmu projektu bylo 12 pracovních pozic, na nichž postupně pracovalo 15 lidí (z naší školy Mgr. Jarmila Helmanová, Ing. Milan Hála, Ing. Vladimír Vacek, Mgr. Věra Hudečková, Ing. Lenka Fulínová, Ing. Eva Holínská celkem na 11 pracovních pozicích). Rada koordinovala, řídila a kontrolovala práci všech pracovníků. Průběžně byly zaznamenávány všechny aktivity projektu, pořizována dokumentace, vedeno účetnictví. Pravidelně probíhaly kontrolní dny, kterých se zúčastňoval i koordinátor ZČU. Podle potřeb byla nakupována literatura a spotřební materiál
Průběžně byly vyvíjeny aktivity související s publicitou a propagací projektu – bližší informace najdete v části Publicita.