Novinky

11.12.2017 13:31

Vážení studenti,
budoucí absolventi bakalářského studia,
od února 2018 pro Vás otevíráme navazující magisterské studium ve specializacích:
• Strategický management
• Management firemních financí


Přihlášku můžete podat kdykoliv na studijní oddělení, ale nejpozději do 31. ledna 2018.
Přijímací řízení (podpis smlouvy o vzdělání) proběhne po Vašem úspěšném vykonání SZZ, tedy po 19. lednu 2018.
Výuka
bude probíhat každé pondělí od 12:00 do 18:45 hodin a v jedné až dvou sobotách.
Prvním výukovým dnem bude pondělí 12. února 2018.

Těšíme se na Vás

07.12.2017 08:58

Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 14:00 do 18:00 hod.

Těšíme se na Vás.

04.12.2017 14:35

Darujte si, Vašim známým, přátelům či kolegům k Vánocům radost z poznání nového v příjemné přátelské atmosféře na začátku roku 2018. Více informací

21.11.2017 14:41

V pondělí 27. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o. a Ing. Cyril Komárek, úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s přednáškou na téma Hodnota podniku.

Těšíme se na Vaši účast.

 

16.11.2017 13:24

Vážení studenti,
do konce října probíhalo hlasování s výběrem exkurze, kdy nejvyšší počet hlasů dostala automobilka Škoda Auto v Mladé Boleslavi.
Termín vybrané exkurze jsme pro vás naplánovali na úterý 28. 11. 2017.

Více informací naleznete na intranetu školy.

02.11.2017 09:40

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Bc. Vlasta Hanzlíková, Ministerstvo financí, Odbor 30 – Personální s přednáškou na téma Možnosti uplatnění našich absolventů na MF ČR.

Těšíme se na Vaši účast

01.11.2017 09:03

Dne 10. 11. 2017 ve 13:00 se v aule školy koná akademický obřad Slavnostní shromáždění SVŠES.

Zveme všechny studenty ke společnému zhodnocení výsledků činnosti akademických pracovníků a studentů školy. Součástí obřadu bude předání cen za nejlepší výkony v oblasti tvůrčí a vědecké činnosti a prezentace nejlepších prací.

20.10.2017 12:12

Chcete se dozvědět, jakým způsobem firmy, mnohdy skrytě a rafinovaně, získávají a lákají zákazníky? 

Přihlašte se na náš kurz Pasti v marketingu, který se koná v úterý 7. 11. 2017.

20.10.2017 12:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

19.10.2017 13:20

V pondělí 23. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Hana Samuelová, PR manager ve společnosti Karlín Group, a. s. s přednáškou na téma Development.

Těšíme se na Vaši účast.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

E-learningové kurzy z účetnictví a daní pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením

Stručný popis průběhu realizace projektu

Projekt byl zahájen v situaci, kdy měli nějakou zkušenost s používáním e-learningu měli pouze pracovníci katedry matematiky a  informačních technologií.
Průběh projektu lze rozdělit do 5 etap.

1. etapa – přípravné činnosti – září 06 až leden 07

Před samotným zahájením prací na přípravě kurzů proběhly na začátku projektu následující činnosti:

 1. Byly uzavřeny smlouvy s pracovníky realizačního týmu projektu.
 2. Byla uzavřena partnerská smlouva se Západočeskou univerzitou v Plzni.
 3. Byly vytvořeny webové stránky projektu.
 4. Byl vytištěn plakát s informacemi o projektu, který byl umístěn v budově školy.
 5. Byla uzavřena smlouva se Sdružením BMI o zajištění publicity a propagace projektu.
 6. Bylo zakoupeno technické vybavení a software potřebný pro splnění cílů projektu. Dodavatel byl vybrán na základě výběrového řízení. Byl nainstalován veškerý software nutný ke tvorbě kurzů.
 7. Autoři, tutoři a pracovníci technické a metodické pomoci absolvovali prezenční i e-learningové kurzy týkající metodiky distančního vzdělávání, e-learningu a autorské práce. Kurzy zajišťoval partner projektu ZČU v Plzni.
 8. Pracovníci technické a metodické pomoci a koordinátor projektu absolvovali kurz práce s grafickými programy pro tvorbu grafických prvků kurzů.
 9. Byl zprovozněn FTP server, na němž byly po celou dobu projektu zveřejňovány soubory s informace o projektu pro pracovníky projektu.

2. etapa – tvorba kurzů – únor 07 až červenec 07

 1. Autoři byli seznámeni s  autorským systémem ProAuthor, ve kterém kurzy vytvářeli.
 2. Autoři pracovali na přípravě textové části kurzů Daňová evidence a Základy účetnictví. Metodickou pomoc jim zajišťovala ZČU v Plzni a pracovníci technické a metodické pomoci.
 3. Pracovníci technické a metodické pomoci připravovali grafické prvky pro kurzy.
 4. Byl nainstalován LMS systém Moodle na server a připraven jeho grafický vzhled. Připraven byl i grafický vzhled kurzů a jejich metodických prvků.
 5. Bylo dokoupeno zařízení pro lepší komunikaci s účastníky kurzů – sluchátka a webové kamery.
 6. Byl zahájen nábor účastníků pilotního běhu kurzů (zajišťovala společnost EPMA).
 7. Byl zpracováván kurz o práci účastníků kurzů s LMS Moodlem.
 8. Dokončené kurzy byly předány k odborné i metodické oponentuře (oponenti byli z VŠE Praha a ZČU v Plzni).
 9. Ve spolupráci s ZČU byl řešen problém s převodem kurzů z autorského systému ProAuthor na e-learningový portál (do LMS Moodle).

3. etapa – příprava kurzů ke spuštění – srpen 07 až říjen 07

 1. Tutoři byli proškoleni v práci s LMS Moodle, v němž budou kurzy provozovány.
 2. Proběhl seminář o tutorské práci (zajišťovaný ZČU v Plzni).
 3. Kurzy byly upraveny na základě odborných a metodických posudků.
 4. Byl zpracován sociologický průzkum Vzdělávací potřeby OSVČ (TNS Aisa).
 5. Kurzy byly doplněny o informace a spolufinancování jejich vzniku Evropským sociálním fondem, rozpočtem ČR a rozpočtem hl. města Prahy a evaluačním dotazníkem.
 6. Kurzy byly převedeny z autorského systému do LMS Moodle a připraveny ke spuštění.
 7. Účastníkům kurzů byly zaslány materiály na CD a kurzy na e-portálu byly pro účastníky zpřístupněny 22. 10. 2007.

4. etapa – pilotní běh kurzů – listopad 07 až duben 08

 1. Proběhly prezenční tutoriály v bezbariérové učebně pro účastníky obou kurzů.
 2. Probíhal pilotní běh obou kurzů
 3. Byl rozvíjen LMS Moodle a zkvalitňován převod kurzů
 4. Probíhaly přípravné práce na organizaci konference E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením
 5. Kurzy byly ukončeny a úspěšným účastníkům byla vydána osvědčení

5. etapa – finalizace kurzů, konference a ukončovací práce – květen 08 až srpen 08

 1. Tutorky zpracovaly evaluační dotazník tutora a na základě evaluačních dotazníků účastníků zpravovaly hodnocení pilotního běhu kurzů.
 2. Na základě zkušeností z pilotního běhu byly kurzy upraveny včetně grafických prvků.
 3. Byla organizována a propagována konference, která 27. 6. 08 úspěšně proběhla.
 4. Byl zpracován a vydán sborník konference.
 5. S vedením školy bylo projednáno další pokračování kurzů po ukončení projektu.
 6. Byly archivovány elektronické materiály projektu.
 7. Byly zahájeny práce na zpracování závěrečné zprávy projektu a archivaci všech jeho materiálů.

 

Projekt byl po celou dobu řízen projektovou radou, jejíž členy byli dva pracovníci SVŠES (Mgr. Jarmila Helmanová, Ing. Milan Hála) a jeden pracovník ZČU (Ing. Jan Hán, Ph.D.) V realizačním týmu projektu bylo 12 pracovních pozic, na nichž postupně pracovalo 15 lidí (z naší školy Mgr. Jarmila Helmanová, Ing. Milan Hála, Ing. Vladimír Vacek, Mgr. Věra Hudečková, Ing. Lenka Fulínová, Ing. Eva Holínská celkem na 11 pracovních pozicích). Rada koordinovala, řídila a kontrolovala práci všech pracovníků. Průběžně byly zaznamenávány všechny aktivity projektu, pořizována dokumentace, vedeno účetnictví. Pravidelně probíhaly kontrolní dny, kterých se zúčastňoval i koordinátor ZČU. Podle potřeb byla nakupována literatura a spotřební materiál
Průběžně byly vyvíjeny aktivity související s publicitou a propagací projektu – bližší informace najdete v části Publicita.