Spotřebitelský úvěr - odborná zkouška

Směrnice rektorky SR 01/2017

Zkouškový řád zkoušek odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru 

 

Článek 1
Předmět úpravy 

(1) Tento zkouškový řád upravuje pravidla pro konání zkoušek odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a s vyhláškou č. 384/2016 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru (dále jen „odborné zkoušky“), organizovaných Soukromou vysokou školou ekonomických studií, s. r. o. (dále jen „SVŠES“). 

(2) Zkouškový řád je závazný pro účastníky zkoušek (dále jen „účastník"), členy zkušebních komisí a všechny další osoby podílející se na zabezpečení odborné zkoušky. 

Článek 2 

(1) Zkoušky se konají na SVŠES, Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8, popřípadě na jiném místě, pokud tak rozhodne rektor. 

(2) Veškeré informace o pořádání odborných zkoušek, včetně termínů a počtu osob, které mohou odbornou zkoušku konat, jsou uváděny a průběžně aktualizovány v sekci „Studium / Odborné zkoušky“ na webových stránkách SVŠES (https://www.svses.cz). V každém kalendářním čtvrtletí bude vypsán minimálně jeden zkouškový termín. 

(3) Pokud se na daný termín nepřihlásí alespoň 10 uchazečů, může rektor SVŠES rozhodnout o nekonání tohoto termínu. V tom případě bude přihlášeným uchazečům nabídnut nejbližší vyhlášený termín. 

(4) V případě překročení kapacity zkouškového termínu budou přihlášení uchazeči pozváni podle pořadí podaných přihlášek. Později přihlášeným bude nabídnut nejbližší další zkouškový termín. 

(5) Každý uchazeč je povinen uhradit účastnický poplatek, který se hradí převodem na účet SVŠES v termínu uvedeném v informacích o zkoušce. Pokyny k platbě (variabilní symbol a termín platby) budou uchazeči zaslány elektronicky, bezprostředně po přijetí přihlášky. Výše účastnického poplatku je stanovena: 

 1. odborná zkouška pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení nebo spotřebitelského úvěru na bydlení - 1.000,00 Kč + DPH 
 2. odborná zkouška pro poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru - 900,00 Kč + DPH 
 3. odborná zkouška pro poskytování nebo zprostředkování jak spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, tak spotřebitelského úvěru na bydlení - 1.100,00 Kč + DPH 
 4. v případě přihlášení více osob z jedné organizace je možné stanovit množstevní slevu

(6) Evidenci účastníků odborných zkoušek vede studijní oddělení SVŠES.

(7) Odbornou zkoušku je možné opakovat bez omezení počtu opakování. Na opakování odborné zkoušky je třeba se znovu přihlásit a uhradit za ni účastnický poplatek dle odstavce 5. 

(8) Osobní údaje účastníků budou zabezpečeny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a využívány budou výhradně v rozsahu nezbytném pro zajištění odborných zkoušek. 

Článek 3
Zkušební komise 

(1) Zkušební komise pro odbornou zkoušku je tříčlenná a účastník se její složení dozví až bezprostředně před konáním zkoušky. Skládá se z předsedy a dalších dvou členů, které jmenuje a odvolává rektor SVŠES. Předseda zkušební komise je jejím členem. 

(2) Člen zkušební komise je důvěryhodný a má ukončený alespoň magisterský studijní program. SVŠES vede seznam osob, které splňují podmínku podle věty první a jsou oprávněny být jmenovány do zkušebních komisí. 

(3) SVŠES není osobou oprávněnou poskytovat nebo zprostředkovat spotřebitelský úvěr a není ani členem takového podnikatelského seskupení. 

(4) Členy zkušební komise jmenuje rektor SVŠES ze seznamu uvedeného v odstavci 2 a zároveň jednoho ze jmenovaných členů pověří funkcí předsedy komise. Aby byla volba předsedy transparentní, je předseda ze členů komise vybrán losem. Členové zkušební komise jsou jmenování současně s vyhlášením zkouškového termínu. V případě, že se jmenovaný člen zkušební komise nemůže zkoušek účastnit, jmenuje rektor neprodleně jiného člena zkušební komise. 

(5) Výkon funkce předsedy nebo člena zkušební komise končí, jestliže jej z funkce odvolá rektor SVŠES nebo jestliže na funkci písemně rezignuje. 

(6) Předseda zkušební komise odpovídá za průběh zkoušek a činnost zkušební komise. Členové zkušební komise dbají na řádný průběh zkoušek včetně vyhodnocení zkouškových testů. 

(7) Člen zkušební komise musí vykonávat svou funkci nezávisle a nestranně. Je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při výkonu své funkce a nesmí zneužít informace, které se dozvěděl při výkonu své funkce. 

(8) Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti všech svých členů. 

(9) Zkušební komise rozhoduje usnesením, které je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy komise. 

(10) Odměňování člena zkušební komise není odvozeno od úspěšnosti skládaných odborných zkoušek. 

Článek 4
Podjatost členů zkušební komise 

(1) Členové zkušební komise jsou povinni sdělit rektorovi nejpozději před konáním odborné zkoušky skutečnosti, které by mohly vést k pochybnostem o jejich nestrannosti ve vztahu k účastníkovi. 

(2) Rektor posoudí, zda je vztah člena zkušební komise k účastníkovi natolik významný, aby ovlivnil průběh a výsledek odborné zkoušky. Pokud usoudí, že ano, jmenuje rektor pro tento zkušební termín jiného člena komise. O této skutečnosti se provede písemný záznam. 

(3) Před konáním odborné zkoušky má účastník právo namítnout podjatost kteréhokoliv člena zkušební komise. O tom musí být přítomným členem zkušební komise poučen. Účastník, který vznesl námitku podjatosti, zkoušku v daném termínu nekoná. 

(4) Vznesenou námitku podjatosti je účastník povinen zaslat písemně rektorovi nejpozději do 5 dnů po dni, kdy měl konat odbornou zkoušku. V námitce podjatosti musí být uvedeno, proti kterému členu zkušební komise směřuje, v čem je spatřován důvod podjatosti a jakými důkazy může být prokázán. 

(5) Námitku podjatosti rektor posoudí do 10 dnů po dni jejího doručení. Není-li námitka podjatosti zjevně bezdůvodně vznesená a byla-li zaslána včas, rektor umožní účastníkovi vykonání odborné zkoušky v nejbližším termínu, ve kterém nebude členem zkušební komise ten, proti komu námitka směřovala. V opačném případě se účastník hodnotí, jako kdyby u odborné zkoušky neuspěl. O způsobu vyřízení námitky podjatosti je účastník vyrozuměn bez zbytečného odkladu. 

Článek 5
Zkouška a způsob jejího hodnoceni 

(1) Zkouška se koná formou písemného testu. 

(2) Zkoušenému, který: 

 1. má poskytovat nebo zprostředkovat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení nebo spotřebitelský úvěr na bydlení, je položeno celkem 60 zkouškových otázek k přezkoušení odborných znalostí podle zvolené skupiny odbornosti, 
 2. má poskytovat nebo zprostředkovat vázaný spotřebitelský úvěr, je položeno celkem 32 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí, 
 3. má poskytovat nebo zprostředkovat jak spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, tak spotřebitelský úvěr na bydlení, je položeno celkem 92 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. 

(3) Odborné dovednosti zkoušeného, který: 

 1. má poskytovat nebo zprostředkovat spotřebitelský úvěr jiný než a bydlení nebo spotřebitelský úvěr na bydlení nebo vázaný spotřebitelský úvěr, se přezkušují 2 případovými studiemi, podle zvolené skupiny odbornosti; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností podle § 3 vyhlášky , 
 2. má poskytovat nebo zprostředkovat jak spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, tak spotřebitelský úvěr na bydlení, se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností podle § 3 vyhlášky2

(4) Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi. Tři čtvrtiny zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí a všechny zkouškové otázky určené k přezkoušení odborných dovedností mají jednu správnou variantu odpovědi. Jedna čtvrtina zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí má jednu nebo více správných odpovědí; každá nesprávně vybraná nebo chybějící varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou. 

(5) Správně zodpovězené otázky, které mají jednu správnou variantu odpovědi, se ohodnocují jedním bodem, a správně zodpovězené otázky, které mají jednu nebo více správných odpovědí, a otázky z okruhu odborných dovedností, se ohodnocují dvěma body. 

(6) K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal alespoň 

 1. tři čtvrtiny dosažitelných bodů ze všech zkouškových otázek, 
 2. tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí, 
 3. tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, které se pro účely výpočtu považují za samostatnou oblast. 

Článek 6
Tvorba zkouškového testu 

(1) Zkouškový test je vytvářen ze vzorových otázek, které zveřejňuje Česká národní banka. Minimální počet zkouškových otázek vyhlášených ČNB je 600, minimální počet případových studií je 40. Zkouškové otázky a případové studie jsou ČNB nejméně jednou za rok aktualizovány. 

(2) Z otázek a případových studií vyhlášených ČNB je pro každého účastníka vygenerována vlastní varianta zkouškového testu, přičemž je kladen důraz na tematickou vyváženost. 

(3) Výběr otázek je prováděn náhodným výběrem z databáze zkouškových otázek a případových studií vyhlášených ČNB. Pořadí otázek a odpovědí bude určeno rovněž náhodně. 

(4) Za vytvoření potřebného množství jednotlivých variant zkouškových testů je odpovědný vedoucí katedry matematiky a informačních technologií. 

(5) Připravené varianty zkouškových testů budou do dne konání odborné zkoušky uloženy v zapečetěném obalu na studijním oddělení SVŠES. 

Článek 7
Průběh odborné zkoušky 

(1) Účastník je povinen dostavit se na místo konání odborné zkoušky nejméně 20 minut před zahájením odborné zkoušky. Pokud se účastník dostaví později, může mu být zkušební komisí odepřen přístup k odborné zkoušce. Takový účastník je považován za účastníka, který se ke zkoušce nedostavil, bez nároku na vrácení účastnického poplatku. 

(2) Před zahájením odborné zkoušky je účastník povinen vypnout mobilní telefon a ponechat jej vypnutý po celou dobu konání odborné zkoušky. Zavazadla a svrchní oděv si účastník odloží na místo k tomu určené. Účastník předloží zkušební komisi platný občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný osobní doklad pro ověření totožnosti. Po ověření totožnosti potvrdí účastník svým podpisem do protokolu správnost uvedených údajů a svou přítomnost na odborné zkoušce a zaujme stanovené místo. 

(3) Za průběh odborné zkoušky odpovídá zkušební komise, která je přítomna ve zkouškové místnosti. 

(4) Zkušební komise informuje účastníky před začátkem odborné zkoušky o: 

 1. způsobu vypracování testu, 
 2. časovém limitu stanoveném k vykonání odborné zkoušky,
 3. způsobu ukončení testu, 
 4. způsobu hodnocení otázek, 
 5. pravidlech chování v průběhu odborné zkoušky, 
 6. důvodech případného vykázaní z odborné zkoušky,
 7. způsobu seznámení s výsledkem odborné zkoušky, 
 8. možností podání žádosti o přezkoumání výsledku odborné zkoušky. 

(5) Zkušební komise zodpoví před zahájením odborné zkoušky i po jejím ukončení případné otázky účastníků vztahujících se k průběhu odborné zkoušky a k vyhodnocení testu. 

(6) V den konání odborné zkoušky budou zkušební varianty připravené podle článku 6 za přítomnosti členů zkušební komise rozpečetěny a v potřebném množství rozděleny do jednotlivých zkouškových místností. 

(7) Před zahájením odborné zkoušky (po ověření totožnosti účastníků a poučení podle odst. 4 tohoto článku) si jednotliví účastníci náhodně vylosují variantu zkouškového testu, jehož číslo se zaznamená do protokolu. Z důvodu zachování anonymity při vyhodnocování testu účastník zkouškový test nepodepisuje. 

(8) Doba trvaní odborné zkoušky je:

 1. pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení nebo spotřebitelského úvěru na bydlení celkem 120 minut, 
 2. pro poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru celkem 90 minut, 
 3. pro poskytování nebo zprostředkování jak spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, tak spotřebitelského úvěru na bydlení celkem 180 minut. 

(9) Doba trvaní zkoušky začíná běžet pokynem zkušební komise. 

(10) V průběhu zkoušky smí účastník použít jen papír, který je k dispozici ve zkouškové místnosti, psací potřeby a kalkulačku. Jako kalkulačku nelze použít mobilní telefon.

(11) Účastník v průběhu zkoušky nesmí komunikovat s jinou osobou (s výjimkou členů zkušební komise) nebo jinak využívat pomoci jiné osoby, používat pomocné materiály, telekomunikační zařízení nebo jiné prostředky než ty, které jsou uvedeny v odstavci 10 tohoto článku, pořizovat opisy zkouškového testu nebo výpisy z něj a rušit průběh zkoušky. 

(12) Pokud se účastník dopustí zakázaného jednání podle odstavce 11 tohoto článku, zkušební komise účastníka poučí a upozorní, že pokud bude v tomto jednání pokračovat, bude z odborné zkoušky vykázán. 

(13) Pokud se účastník přes upozornění opakovaně dopustí některého zakázaného jednání uvedeného v odstavci 11 tohoto článku, zkušební komise jej z odborné zkoušky vykáže. O této skutečnosti pořídí zkušební komise zápis do protokolu. Obsahem zápisu je nejméně identifikace vykázaného účastníka, čas vykázání, popis jednání, které vedlo k vykázání účastníka, vyjádření účastníka, pokud ho účastník chce připojit a podpis zkušební komise. Vykázaný účastník je povinen opustit místo konání odborné zkoušky podle pokynu zkušební komise. V případě vykázání účastníka z důvodu zakázaného jednání bude odborná zkouška hodnocena jako neúspěšná bez nároku na vrácení poplatku. 

(14) Pokud se účastník v průběhu odborné zkoušky dopustí zakázaného jednání podle odstavce 11 tohoto článku závažným způsobem, může jej zkušební komise vykázat ze zkoušky i bez předchozího poučení a upozornění. O této skutečnosti pořídí zkušební komise zápis do protokolu. Obsahem zápisu je nejméně identifikace vykázaného účastníka, čas vykázání, popis jednání, které vedlo k vykázání účastníka, vyjádření účastníka, pokud ho účastník chce připojit a podpis zkušební komise. Vykázaný účastník je povinen opustit místo konání odborné zkoušky podle pokynu zkušební komise. V případě vykázání účastníka z důvodu zakázaného jednání bude odborná zkouška hodnocena jako neúspěšná bez nároku na vrácení poplatku. 

(15) Účastník umožní zkušební komisi kdykoli po dobu trvání odborné zkoušky kontrolovat, zda nedochází k zakázanému jednaní podle odstavce 11 tohoto článku, a to zejména tím, že mu umožní prohlídku místa určeného k vykonání odborné zkoušky a pomůcek, které používá. 

(16) V průběhu odborné zkoušky může účastník požádat zkušební komisi o poskytnutí přestávky a opustit místo konání odborné zkoušky, přičemž i v takové situaci je účastník povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto zkouškového řádu. Ze zkouškové místnosti nesmí nic odnést, ani do ní přinést. Po dobu přestávky se běh doby trvání odborné zkoušky nepřeruší. Zkušební komise do protokolu o odborné zkoušce zaznamená čas jeho odchodu a příchodu. Ve stejný okamžik může opustit místo konání odborné zkoušky jen jeden účastník. 

Článek 8
Ukončení zkoušky a její výsledek 

(1) Pět minut před uplynutím času na konání odborné zkoušky jsou účastníci upozorněni zkušební komisí na blížící se konec odborné zkoušky. 

(2) Pokud účastník ukončí vypracování testu před vypršením doby trvání odborné zkoušky, může se souhlasem zkušební komise odevzdat test a opustit místo konání odborné zkoušky. 

(3) Po uplynutí času na konání odborné zkoušky účastník odevzdá test zkušební komisi a opustí místo konání odborné zkoušky. Po uplynutí času nesmí účastník do testu cokoliv dopisovat či upravovat. 

(4) Zpracované testy se vyhodnocují po ukončení zkouškového termínu. Zkouškové testy se vyhodnocují anonymně. Opravující nesmí zjišťovat identitu účastníka, jehož test vyhodnocuje. Po opravě všech testů daného zkouškového termínu jsou vyhodnocené testy přiřazeny k protokolům o konání odborné zkoušky, ve kterých je uvedeno evidenční číslo varianty zkouškového testu. 

(5) Za správnost vyhodnocení zkouškových testů odpovídá předseda zkušební komise. 

(6) Účastníkovi, který konal odbornou zkoušku, zašle SVŠES do 14 dnů od konání odborné zkoušky doporučeně do vlastních rukou oznámení o výsledku odborné zkoušky. Oznámení o výsledku odborné zkoušky podepíše předseda zkušební komise. V oznámení uvede datum odborné zkoušky, druh vykonané odborné zkoušky a výsledek odborné zkoušky vyjádřený procentním počtem dosažených bodů podle čl. 5 odst. 6 tohoto řádu. 

(7) Úspěšní účastníci obdrží osvědčení v souladu s § 70 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Osvědčení o vykonání odborné zkoušky podepisuje osoba, oprávněná jednat za SVŠES. V osvědčení jsou uvedeny identifikační údaje účastníka, identifikační údaje SVŠES, údaje o rozsahu odborné zkoušky podle skupin odbornosti, datum konání odborné zkoušky, seznam členů komise a podpis oprávněné osoby. 

Článek 9
Protokol o průběhu odborné zkoušky 

(1) O průběhu odborné zkoušky vyhotoví zkušební komise do 10 dnů po termínu odborné zkoušky protokol, ve kterém uvede: 

 1. jména a příjmení členů zkušební komise, 
 2. datum a místo konání odborné zkoušky,
 3. důležité skutečnosti, které nastaly v průběhu odborné zkoušky, zejména záznam o vykázání účastníka z odborné zkoušky. 

(2) Součásti protokolu je: a) seznam účastníků, b) hodnocení výsledku odborné zkoušky. 

(3) Protokol o průběhu odborné zkoušky členové zkušební komise podepíší. 

Článek 10
Odhlašování od odborné zkoušky 

(1) Uchazeč, který se ze závažných důvodů nemůže dostavit k odborné zkoušce, může svoji neúčast omluvit písemně či e-mailem před zahájením odborné zkoušky. 

(2) Za závažný důvod je považována řádně doložená pracovní neschopnost nebo jiná řádně doložená závažná překážka, která nebyla zaviněna uchazečem. 

(3) Uchazeč, který se pouze omluvil, ale řádně nedoložil svůj důvod, není považován za řádně omluveného. 

(4) Řádně omluvený uchazeč má právo na vykonání odborné zkoušky v jiném termínu. 

(5) V ostatních případech, kdy se uchazeč k odborné zkoušce nedostaví, nemá právo na vrácení uhrazeného poplatku. K případnému vykonání odborné zkoušky se musí znovu přihlásit a opět uhradit účastnický poplatek.  

Článek 11
Přezkoumání výsledku odborné zkoušky 

(1) Účastník se může do 10 dnů po dni doručení oznámení o výsledku odborné zkoušky odvolat a podat žádost o přezkoumání výsledků odborné zkoušky. V odůvodnění žádosti účastník uvede, v čem spatřuje nesprávnost vyhodnocení výsledků odborné zkoušky. 

(2) Účastník se může do 10 dnů po dni konání odborné zkoušky odvolat a podat žádost o přezkoumání důvodů vedoucích k vyloučení z odborné zkoušky. V odůvodnění musí účastník uvést, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí o vyloučení a co nasvědčuje tomu, že jeho vyloučení z odborné zkoušky bylo neoprávněné. 

(3) Rektor SVŠES do 10 dnů od doručení žádosti dle odstavců (1) nebo (2) jmenuje tříčlennou odvolací komisi, která přezkoumá napadené rozhodnutí zkušební komise. Při jmenování odvolací komise se postupuje obdobně jako při jmenování členů zkušební komise ve článku 3. Členem odvolací komise nemůže být jmenována osoba, která byla členem zkušební komise, jejíž rozhodnutí účastník napadl.

(4) Odvolací komise přezkoumá žádost účastníka do 30 dnů ode dne doručení úplné žádosti dle odstavců (1) nebo (2).

(5) Odvolací komise rozhoduje usnesením, které je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných. Z jednání odvolací komise je zpracován protokol, který všichni členové komise podepíší. 

(6) Účastník je o výsledku rozhodnutí odvolací komise informován písemně. 

(7) Pokud je žádost o přezkoumání výsledků odborné zkoušky oprávněná a lze ověřit splnění podmínek pro úspěšné vykonání odborné zkoušky, vydá SVŠES osvědčení o úspěšném složení odborné zkoušky podle článku 8. Pokud je žádost neoprávněná, zůstává v platnosti původní rozhodnutí zkušební komise. 

(8) Pokud je žádost o přezkoumání důvodů vedoucích k vyloučení z odborné zkoušky oprávněná, bude účastníkovi nabídnut další termín pro vykonání odborné zkoušky, přičemž nové zaplacení účastnického poplatku nebude vyžadováno. Pokud je žádost neoprávněná, zůstává v platnosti původní rozhodnutí zkušební komise. 

Článek 12
Uchování dokumentů 

(1) Dokumentace, týkající se provádění odborných zkoušek, zejména záznamy o průběhu a výsledcích odborných zkoušek a záznamy o vydaných osvědčeních o absolvování odborné zkoušky, se uchovává po dobu nejméně 10 let. 

(2) Při nakládání s dokumentací dle odstavce 1 se postupuje podle směrnice kvestora SK 01/2015 Spisový a skartační řád. 

Článek 13
Závěrečná ustanoveni 

(1) Organizační začlenění a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců ve vztahu k odborným zkouškám konaných podle tohoto Zkouškového řádu jsou stanoveny ve směrnici rektorky SR 02/2015 Organizační řád.   

(2) Bezpečnostní opatření pro práci s prostředky IT jsou součástí směrnice rektorky SR 05/2015 Bezpečnostní politika IT. 

(3) Tato směrnice je nová a neruší žádné předchozí předpisy. Nabývá platnosti dnem podpisu rektorkou a její účinnosti byla stanovena na 6. 3. 2017.

Ing. Lucie Marková, Ph.D.
rektorka