Cíl studia ve specializaci Management firemních financí

Cílem studia navazujícího magisterského programu Management je prohloubení a rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností získaných v rámci předchozího studia na bázi soudobých poznatků oboru nezbytných pro řešení složitých manažerských problémů spojených se strategickým a operativním řízením organizací na úrovni středního a vrcholového managementu.

Důraz je kladen na metodickou vybavenost absolventů, osvojení si základů vědeckého přístupu k řešení složitých problémů manažerské teorie a praxe. K naplnění tohoto cíle přispívá nejenom obsah navazujícího magisterského studia, ale také vytvoření většího prostoru pro samostatnou práci studenta v průběhu studia formou zpracování seminárních prací, projektových studií a jejich obhajobou, řešení případových studií včetně manažerských her.

Profil absolventa

Obsah navazujícího magisterského studia je zaměřen na doplnění odborných způsobilostí manažera, rozšiřujících jeho poznání v oblasti teorie a metodologie moderního managementu v podmínkách globální ekonomiky. Důraz je kladen na formování a rozvoj strategického a systémového myšlení. Výše uvedené respektuje vliv faktorů měnícího se pojetí managementu na prahu 21. století tj. potřebu permanentní inovace produktů, služeb a procesů, periodickou organizační změnu vnitřního prostředí současných organizací a narůstající roli intelektuálního kapitálu pro zvyšování přidané hodnoty organizací nabízených produktů a služeb.

Koncept studijní specializace Management firemních financí klade důraz na komplexní záběr aspektů finančního řízení podniku. Staví na hlubokých znalostech podnikových financí, manažerského účetnictví, které doplňuje problematika strategického finančního plánování obsažená v předmětu finanční projekt firmy. Zahrnuje metodiku auditu v širším rámci finančních controllingových přístupů. Důležitost firemního dialogu s burzou a pochopení základních principů fungování finančních trhů s jejich funkcemi, strukturou a institucionálním uspořádáním, způsoby regulace a investičními instrumenty včetně relevantních faktorů finančního účetnictví dotváří specializační profil absolventa.

Uplatnění absolventů

Absolvent navazujícího magisterského studia v oboru „Management“ je připraven zastávat pozice na úrovni středního managementu organizací všech typů a má odborné předpoklady zastávat – po získání potřebné praxe – i funkce na úrovni vrcholového managementu. Chápe nutnost celoživotního vzdělávání a je připraven na práci v prostředí globální ekonomiky a mezinárodní ekonomické spolupráce.

Konkrétní uplatnění absolventa ovlivní nejen zvolená specializace, ale i jeho celková společenská, odborná a jazyková vzdělanost a dovednosti, které získá v průběhu vzdělávacího procesu, a délka praxe.