Jak se přihlásit k navazujícímu magisterskému studiu?

Základní podmínkou přijetí do navazujícího magisterského stupně studia je úspěšné absolvování bakalářského studia ve shodném nebo příbuzném oboru.

Vyberte si specializaci, kterou chcete studovat

Studovat budete v oboru Management programu Ekonomika a management (N6208). Vyberte si specializaci:

Zvolte formu studia

Můžete si vybrat prezenční či kombinovanou formu studia.

Vyplňte přihlášku

Přihlášky se podávají na tiskopise přihlášky do navazujícího magisterského studia (formát pdf). Přihláška musí být řádně vyplněna.

 • K přihlášce uchazeč přikládá ověřené kopie vysokoškolského diplomu (Bc.) a dodatku k diplomu (nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce v případě, že dodatek k diplomu VŠ nevydala). Vzhledem ke skutečnosti, že SVŠES vede matriku studentů, mohou absolventi SVŠES požádat o ověření těchto kopií studijní oddělení.
 • Originály vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu (nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) uchazeč předloží k nahlédnutí při přijímacím pohovoru; absolvent SVŠES při podpisu smlouvy.
 • Pokud bude uchazeč konat státní závěrečné zkoušky v předchozím studiu až po podání přihlášky, uvede tuto skutečnost v přihlášce do části "Další sdělení uchazeče" a ověřené kopie dokladů spolu s originály předloží při pohovoru

Na přihlášku uvádějte:

 • studijní program: Ekonomika a management
 • obor studia: Management
 • jednu ze studijních specializací:
  • Strategický management
  • Management firemních financí
  • Management v mezinárodním podnikání

Poplatek za podání přihlášky je stanoven ve výši 500 Kč. Absolventi bakalářského studijního programu na SVŠES poplatek nehradí. Ostatní uchazeči hradí poplatek bezhotovostně či složenkou před podáním přihlášky nebo hotově při osobním podání přihlášky.

Bezhotovostní platbu či platbu složenkou poukažte na účet školy. Jako variabilní symbol použijte své datum narození. Doklad o uhrazení poplatku přilepte na vyznačené místo v přihlášce.

Přihlášku lze doručit poštou na adresu školy nebo osobně na studijní oddělení školy. Přihlášku nelze podat elektronicky.

Do kdy se přihlásit

Informaci naleznete na stránce důležité termíny.

Informace pro uchazeče ze Slovenské republiky

Bližší informace pro uchazeče ze Slovenska

Co bude dál?

informace o přijímacím řízení