Novinky

20.04.2018 13:05
V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč. V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak,...
16.04.2018 10:15
Kurzy pro studenty i veřejnost: čtvrtek 26. 4. 2018 od 16 hodin - Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce pondělí 30. 4. 2018 od 16 hodin - Vyhledávání v rozsáhlých tabulkách Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení
03.04.2018 15:24
Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy. Těšíme se na Vaši účast.
08.03.2018 10:00
Milí přátelé z oblasti financí, vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018. Termíny najdete zde Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky...
27.02.2018 11:56
V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management. Těšíme se na Vaši účast.
25.01.2018 10:37
Milí studenti, gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života. Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli. Sraz úspěšných absolventů v...
02.01.2018 11:45
Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce. Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením: Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava. Pro...
21.11.2017 14:41
V pondělí 27. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o. a Ing. Cyril Komárek, úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s přednáškou na téma Hodnota podniku. Těšíme se na Vaši účast.  
02.11.2017 09:40
Ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Bc. Vlasta Hanzlíková, Ministerstvo financí, Odbor 30 – Personální s přednáškou na téma Možnosti uplatnění našich absolventů na MF ČR. Těšíme se na Vaši účast
01.11.2017 09:03
Dne 10. 11. 2017 ve 13:00 se v aule školy koná akademický obřad Slavnostní shromáždění SVŠES. Zveme všechny studenty ke společnému zhodnocení výsledků činnosti akademických pracovníků a studentů školy. Součástí obřadu bude předání cen za nejlepší výkony v oblasti tvůrčí a vědecké činnosti a...

Vnitřní předpis

upravující závazné postupy pro zadávání, vedení, tvorbu a oponování bakalářských a diplomových prací

 

Článek 1
Bakalářské studium

Diplomní seminář

(1) Cílem předmětu je seznámit studenty s požadavky a nároky na bakalářskou práci, jejíž obhajoba je součástí státní závěrečné zkoušky. Diplomní seminář probíhá v prezenční formě studia na začátku čtvrtého, v kombinované formě studia na začátku pátého semestru.

(2) Diplomní seminář vede zpravidla vedoucí katedry.

Článek 2
Zadávání bakalářské práce

(1) Témata bakalářských prací pro příslušný studijní obor jsou studentům známa od zahájení studia. Jsou zveřejněna jako „Vzorová témata bakalářských prací“ publikovaná na https://www.svses.cz. Studující si také mohou témata navrhnout sami.

(2) Vybrané nebo navržené téma sdělí studující prezenční formy písemně vedoucímu katedry na konci čtvrtého semestru.

(3) Vybrané nebo navržené téma sdělí studující kombinované formy písemně vedoucímu katedry na konci pátého semestru.

(4) Pokud studující výběr neohlásí a jiné téma nenavrhne, bude mu téma bakalářské práce přiděleno vedoucím katedry.

(5) Téma bakalářské práce se zadává písemně ve formě „Zadání bakalářské práce“ a je podepsáno vedoucím katedry nebo prorektorem pro pedagogickou činnost. Kopie zadání je uložena na příslušné katedře a rektorátu.

(6) Studijní programy B6208 Ekonomika a managament a B6808 Ochrana a bezpečnost organizace jsou akreditovány pro výuku v českém jazyce. Proto zadání bakalářské práce musí být v jazyce českém a vypracování v jazyce českém nebo slovenském. Bakalářská práce je obhajována v jazyce, v němž byla napsána.

Článek 3

Vedoucí a oponenti bakalářských prací, hodnocení bakalářské práce

(1) Vedoucími bakalářských prací jsou zpravidla vysokoškolsky vzdělaní odborníci z organizací, v nichž konají studenti odbornou praxi, nebo jsou v takové organizaci zaměstnáni.

(2) Způsob jmenování vedoucích bakalářských prací upravuje vnitřní předpis „Organizace odborné praxe v organizacích, situační a rozhodovací cvičení“.

(3) Studující v prezenční formě studia
         Pokud je vedoucím bakalářské práce pracovník organizace, ve které studující koná praxi, je určen ve „Smlouvě o získání odborné praxe v rámci vysokoškolského studia“. V jiném případě jmenuje vedoucího práce rektorka SVŠES.

(4) Studující v kombinované formě
         Studující, který žádá o uznání praxe, přikládá k žádosti doporučení zaměstnavatele k uznání praxe s návrhem na vedoucího bakalářské práce. Navržené vedoucí jmenuje rektorka SVŠES. Studujícím, kteří nejsou v pracovním poměru, se vedoucí prací určují jako studujícím v prezenční formě studia.

(5) Oponenty bakalářských prací jsou zpravidla akademičtí pracovníci a významní odborníci z praxe. Oponenty jmenuje rektorka SVŠES.

(6) Hodnocení bakalářské práce provádí nezávisle na sobě vedoucí práce a oponent. Hodnocení je písemné. Podepsané hodnocení vedoucího předkládá student současně s bakalářskou prací na studijní oddělení ve dvou vyhotoveních. S hodnocením oponenta má student právo se seznámit nejpozději 7 dnů před konáním obhajoby. Pokyny pro hodnocení jsou v příloze č. 1 a č. 2 tohoto předpisu.

(7) Bakalářská práce představuje samostatnou práci studenta. Musí být napsána čestným způsobem, musí odpovídat etickým pravidlům práce s odbornou literaturou, nesmí být ani zčásti opsána a musí být použit podle normy vědecký aparát (citace, bibliografie). Každá bakalářská práce prochází systémem kontroly poctivosti kvality. Prokáže-li se, že práce je zpracována nečestným způsobem, bude hodnocena jako nevyhovující a nebude přijata k obhajobě.

Článek 4
Odevzdání bakalářské práce

(1) Bakalářské práce se odevzdávají ve dvojím vyhotovení v pevné vazbě a na CD. Vzor úpravy a formální požadavky jsou přílohou č. 3 tohoto předpisu a jsou zveřejněny na vývěsce studijního oddělení.

(2) Bakalářské práce se odevzdávají na studijním oddělení, které ověří, zda se název odevzdané práce shoduje se zadáním a splňuje-li práce formální náležitosti. Pokud ne, práce nebude přijata. Splňuje-li, práci převezme a vydá potvrzení o převzetí.

(3) Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven v souladu s čl. 14 odst. 1 b) Studijního a zkušebního řádu SVŠES rozhodnutím rektorky před zahájením akademického roku, v němž má student konat SZZ a obhajobu bakalářské práce.

(4) Odevzdání bakalářské práce a její přijetí k obhajobě je jednou z podmínek pro ukončení posledního ročníku studia.

Článek 5

Navazující magisterské studium

(1) V navazujícím magisterském studiu se diplomní seminář neorganizuje. Student postupuje samostatně podle pokynů vedoucího práce.

(2) Studijní program N6208 Ekonomika a managament je akreditován pro výuku v českém jazyce. Proto zadání diplomové práce je v jazyce českém a vypracování v jazyce českém nebo slovenském. Diplomová práce je obhajována v jazyce, v němž byla napsána.

Článek 6
Zadávání diplomové práce

(1) Okruhy témat diplomových prací jsou aktualizovány a zveřejňovány na intranetu SVŠES pro příslušnou specializaci vždy v průběhu 2. semestru studia. Studenti mohou témata navrhovat také individuálně sami, a to zejména s přihlédnutím ke svému profesnímu zaměření a vykonávané pracovní profesi.

(2) Vybrané téma sdělí student vedoucímu příslušné katedry e-mailem do zahájení třetího semestru studia. Jestliže si student nezvolí žádné z témat vypsaných jednotlivými katedrami nebo nenavrhne vlastní téma odpovídající studijní specializaci, bude mu téma stanoveno vedoucím příslušné katedry.

 (3) Vedoucí katedry posoudí téma navržené studentem dle odst. 2 a sdělí studujícímu, zda návrh schvaluje. Pokud téma neschválí, vyzve studenta k volbě jiného tématu.

(4) Po schválení tématu diplomové práce vedoucím katedry navrhne vedoucího diplomové práce. Vedoucího diplomové práce jmenuje rektorka školy.

(5) Po schválení zadání a určení vedoucího práce, zpracuje student samostatně projekt své diplomové práce, který projedná s vedoucím práce. Projekt obsahuje zejména cíl, použité metody zpracování a osnovu práce.

(6) Vedoucí diplomové práce na základě studentem předloženého projektu zpracuje „Zadání diplomové práce“ a ve třech vyhotoveních ho předá vedoucímu katedry k podpisu do konce sedmého týdne třetího semestru studia. Současně k zadání přiloží v jednom vyhotovení zpracovaný projekt diplomové práce.

Článek 7
Vedoucí a oponent diplomové práce, hodnocení diplomové práce

(1) Vedoucími diplomových prací jsou zpravidla akademičtí pracovníci SVŠES. Oponenty diplomových prací jsou vysokoškolsky vzdělaní pracovníci z praxe nebo akademičtí pracovníci vysokých škol. Vedoucí a oponenty diplomových prací jmenuje rektorka.

(2) Hodnocení diplomové práce provádí nezávisle na sobě vedoucí práce a oponent. Hodnocení je písemné.

(3) Podepsané hodnocení vedoucího předkládá student současně s diplomovou prací na studijní oddělení ve dvou vyhotoveních.

(4) S hodnocením oponenta má student právo se seznámit nejpozději 7 dnů před konáním obhajoby. Pokyny pro hodnocení jsou v příloze č. 1 a č. 2 tohoto předpisu.

Článek 8

Odevzdání diplomové práce

(1) Diplomové práce se odevzdávají ve dvojím vyhotovení v pevné vazbě a na CD. Vzor úpravy a formální požadavky jsou přílohou č. 4 tohoto předpisu a jsou zveřejněny na vývěsce studijního oddělení.

(2) Diplomové práce se odevzdávají na studijní oddělení, které ověří, zda se název odevzdané práce shoduje se zadáním a splňuje-li práce formální náležitosti. Pokud ne, práce nebude přijata. Splňuje-li, práci převezme a vydá potvrzení o převzetí.

(3) Termín odevzdání diplomové práce je stanoven v souladu s čl. 14 odst. 2 písm. b) Studijního a zkušebního řádu SVŠES rozhodnutím rektorky před zahájením akademického roku, v němž má student konat SZZ a obhajobu diplomové práce.

(4) Odevzdání diplomové práce a její přijetí k obhajobě je jednou z podmínek pro ukončení posledního ročníku studia.

Článek 9

Zveřejňování bakalářských a diplomových prací

(1) Postup při zveřejňování bakalářských a diplomových prací je stanoven v § 47b zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

(2)     Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje bakalářské a diplomové práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Místem zveřejnění je Informační centrum SVŠES.

(3)     Bakalářské a diplomové práce odevzdané uchazečem k obhajobě jsou nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti na stanoveném místě. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

(4) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle vysokoškolského zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

(5)     Nakládání s archivovanými písemnými materiály a skartační řízení upravuje zákon č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

(1) Tímto předpisem se ruší předpis čj.: OS-80/2008 ze dne 1. února 2008.

(2) Tento předpis vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. listopadu 2010.

 

Praha dne 1. 11. 2010
Č.j.: RE – 290/2010
          

Ing. Lucie Marková, v. r.
rektorka

_________________________________

Příloha č. 1 – Hodnocení vedoucího
Příloha č. 2 – Hodnocení oponenta
Příloha č. 3 – Technické pokyny a vzor úpravy bakalářské práce
Příloha č. 4 – Technické pokyny a vzor úpravy diplomové práce

 

Příloha č. 1
Hodnocení vedoucího obsahuje

 • Přístup studenta k práci, jeho samostatnost, tvořivost, schopnost opatřit si studijní materiály, třídění teoretických a praktických poznatků.
 • Jak student splnil požadavky zadání práce, zda práce odpovídá svému názvu.
 • Jaká je jazyková úroveň, formální náležitosti a úprava práce.
 • Systematičnost práce.
 • Zda práce vychází ze soudobých poznatků a metod, jak jsou tyto poznatky studentem prokázány a tvořivě rozvíjeny.
 • Otázky pro obhajobu práce utříděné tak, aby se student vyjádřil ke zjištěným nedostatkům, ukázal směry, způsoby možných řešení a pohovořil o svém přístupu ke zpracovanému tématu.
 •    Hodnocení se zpracovává ve formě formátovaného textu, nikoliv tabulky.

Klasifikace:      a) výborně,
                         b) velmi dobře,
                         c) dobře,
                         d) nevyhověl/a.

Příloha č. 2

Hodnocení oponenta obsahuje

Obsahuje kritický pohled na zpracování zadané problematiky a otázky či připomínky, na které má student při obhajobě reagovat.

 • Jak student splnil požadavky zadání práce, zda práce odpovídá svému názvu.
 • Jaká je jazyková úroveň, formální náležitosti a úprava práce.
 • Systematičnost práce.
 • Zda práce vychází ze soudobých poznatků a metod, jak jsou tyto poznatky studentem prokázány a tvořivě rozvíjeny.
 • Otázky pro obhajobu utříděné tak, aby se student vyjádřil ke zjištěným nedostatkům, ukázal směry, způsoby možných řešení a pohovořil o svém přístupu ke zpracovanému tématu.
 • Hodnocení se zpracovává ve formě formátovaného textu, nikoliv tabulky.

Klasifikace:      a) výborně,
                         b) velmi dobře,
                         c) dobře,
                         d) nevyhověl/a.

Příloha č. 3 - Formální uspořádání bakalářské práce

Příloha č. 4 - Formální uspořádání diplomové práce