Novinky

20.10.2017 12:12

Chcete se dozvědět, jakým způsobem firmy, mnohdy skrytě a rafinovaně, získávají a lákají zákazníky? 

Přihlašte se na náš kurz Pasti v marketingu, který se koná v úterý 7. 11. 2017.

19.10.2017 13:20

V pondělí 23. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Hana Samuelová, PR manager ve společnosti Karlín Group, a. s. s přednáškou na téma Development.

Těšíme se na Vaši účast.

12.10.2017 13:21

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Lucie Kunešová, HR Director ve společnosti ARRIVA TRANSPORT ČR, a.s. s přednáškou na téma Je dnes těžké najít zaměstnance? A je vůbec personální marketing důležitý?

Těšíme se na Vaši účast.
 
09.10.2017 12:50

Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, přihlášky ke studiu přijímáme do 12. října 2017. Přijímáme do Bc. oborů Management organizací, Účetnictví, Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání a Ing. oborů Strategický management, Management firemních financí, Management v mezinárodním podnikání.

Přihlášku můžete podat osobně, poštou či e-mailem. Po podání přihlášky si s Vámi dohodneme termín přijímacího pohovoru.

09.10.2017 12:03

Vážení studenti,

vyhlašujeme hlasování pro exkurzi a mimoškolní aktivity na akademický rok 2017/2018.

Informace o výběru a přihlášení naleznete zde.

07.10.2017 11:12

Ve čtvrtek 12. 10. 2017  od 15:30 do 18:30 pro Vás otevíráme kurz, kde se dozvíte základní informace a budete moci vznášet dotazy. Přibližný obsah kurzu najdete na https://www.ittrochujinak.cz/ms-word/tipy-a-triky/ . Obsah bude přizpůsoben požadavkům účastníků. Více informací

04.07.2017 09:25

Najdi na trhu práce lepší uplatnění po absolvování našich rekvalifikačních kurzů.

- Manažer (4. - 29. 9. 2017)
- Time management (5. - 6. 9. 17)
- MBTI (12. - 13. 9. 2017)
a další ...

 

17.06.2017 09:36

Píšete bakalářskou či diplomovou práci a chcete pracovat efektivně? Využijte poslední příležitost před prázdninami a přijďte zjistit nebo si zopakovat, jak nastavit styly nejen odstavců, ale i seznamů a tabulek. Správným nastavením stylů si ušetříte hodiny, možná i desítky hodin věnovaných formátování dokumentu.

Kurz proběhne 29. 6. 2017 od 17 do 20 hodin. Přihlaste se e-mailem na jarmila.helmanova@gmail.com. Kurz je určen nejen studentům ale i veřejnosti.

Více informací o kurzu

28.04.2017 19:00

V pátek 28. dubna 2017 proběhla na Soukromé vysoké škole ekonomických studií mezinárodní vědecká konference "Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce", které se zúčastnili zástupci vysokých škol a organizací z České republiky, Slovenska, Polska, Portugalska, Irska a Ukrajiny.

Více o konferenci si můžete přečíst zde.    

18.04.2017 15:04

Nový kurz. Přijďte zjistit, jak naučit MS Excel, aby dělal rutinní práce za Vás. Termíny kurzu 15. 5. 2017 a 25. 5. 2017, vždy od 17:00. Více informací o kurzu

Další kurzy. V květnu otevíráme i další kurzy z Excelu a Wordu. Více informací o kurzech a termínech 
 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Disciplinární řád pro studenty Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Čl. 1

(1) Disciplinární řád pro studenty Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. (dále jen ”disciplinární řád”) upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon o VŠ”) postup při projednávání disciplinárních přestupků studentů Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. (dále jen „SVŠES”) a ukládání sankcí.

(2) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy SVŠES.

Čl. 2
Sankce

(1) Za disciplinární přestupek lze studentovi uložit:
a) napomenutí,
b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,
c) vyloučení ze studia.

(2) Disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti a méně závažný disciplinární přestupek lze projednat bez uložení sankce.

(3) Od uložení sankce je též možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě.

(4) Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, jakož i k dosavadnímu chování studenta, který se disciplinárního přestupku dopustil, a k projevené snaze o nápravu jeho následků. Vyloučit ze studia lze v případě úmyslného spáchání závažného disciplinárního přestupku.

(5) Lhůta a podmínky k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia se stanoví podle míry závažnosti disciplinárního přestupku. Tato lhůta činí nejméně šest měsíců a nejvíce jeden rok a je stanovena ve výroku rozhodnutí o disciplinárním přestupku.

(6) Pokud se student v průběhu lhůty k osvědčení dopustí dalšího disciplinárního přestupku, může být ze studia vyloučen.

Čl. 3
Zahájení disciplinárního řízení

(1) Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh rektora.

(2) Návrh obsahuje popis skutku, případně navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i uvedení důvodů, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek.

(3) Disciplinární řízení je zahájeno dnem, kdy byl stejnopis návrhu rektora doručen studentovi písemně do vlastních rukou. Pro doručování se použije ustanovení článku 31 Statutu SVŠES.

(4) Po zahájení disciplinárního řízení předseda disciplinární komise svolá zasedání disciplinární komise.

(5) Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání. Do lhůty jednoho roku se nezapočítává doba, kdy osoba není studentem.

Čl. 4
Jednání disciplinární komise

(1) Obvinění studenta z disciplinárního přestupku projednává disciplinární komise.

(2) Zasedání disciplinární komise řídí její předseda, jednání disciplinární komise je neveřejné.

(3) Disciplinární komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Není-li zachováno rovné zastoupení akademických pracovníků a studentů, předseda zasedání odročí, pokud to navrhne některý z členů disciplinární komise.

(4) Usnesení disciplinární komise je přijato, jestliže se pro ně vyslovila nadpoloviční většina z jejích přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy disciplinární komise.

(5) O jednání disciplinární komise se pořizuje zápis. Zápis se uloží na studijním oddělení a do dokumentace studenta.

Čl. 5
Projednání disciplinárního přestupku

(1) Student musí být k zasedání disciplinární komise písemně a včas pozván. Má právo navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem podkladům a nahlížet do písemných podkladů. Student má právo zvolit si právního zástupce, který jedná jeho jménem v rozsahu písemného zmocnění.

(2) Disciplinární komise může jednat v nepřítomnosti studenta pouze v případě, že mu bylo pozvání k zasedání řádně a včas oznámeno a student se k zasedání bez omluvy nedostavil.

(3) Disciplinární komise je povinna provést potřebné důkazy a projednat věc tak, aby bylo zjištěno, že byl spáchán disciplinární přestupek a že jej student spáchal.

(4) Po projednání věci se disciplinární komise usnese na návrhu rozhodnutí o disciplinárním přestupku, který předloží rektorovi.

(5) Usnesení podle odstavce 4 sdělí disciplinární komise studentovi, pokud je přítomen. Jinak se toto usnesení samostatně neoznamuje.

Čl. 6
Rozhodnutí rektora

(1) Rektor vydá na základě návrhu disciplinární komise rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy návrh od disciplinární komise obdržel.

(2) Rektor může věc vrátit disciplinární komisi k dalšímu došetření, považuje-li to za nezbytné pro řádné objasnění věci.

(3) Rektor může uložit sankci, kterou komise navrhla, nebo sankci mírnější, nebo může disciplinární řízení zastavit, pokud byly zjištěny důvody podle § 69 odst. 2 zákona o VŠ.

(4) Rozhodnutí rektora se vyhotovuje písemně a obsahuje výrok o zjištění disciplinárního přestupku a uložení sankce. Dále obsahuje odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání.

(5) Rozhodnutí rektora o zastavení disciplinárního řízení obsahuje výrok o zastavení disciplinárního řízení, odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí.

Čl. 7
Rozhodování ve věci disciplinárního přestupku

(1) Na rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku se vztahuje § 68 zákona o VŠ.

(2) Student může požádat o přezkoumání rozhodnutí písemně, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho doručení. Žádost o přezkoumání rozhodnutí má vždy odkladný účinek.

(3) Rozhodnutí rektora o přezkoumání rozhodnutí je konečné a obsahuje odůvodnění rozhodnutí a poučení o tom, že toto rozhodnutí je konečné.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty SVŠES registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 25 027/2000 – 30 dne 21. srpna 2000.

(2) Tento disciplinární řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 1 a § 41 odst. 2 zákona o VŠ dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Ing. Lucie Marková, v. r.
rektorka

<