Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

25.01.2018 10:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů v 10:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen v 11:00 hodin.

Dne 5. 2. 2018 ve 12 hodin se koná předpromoční setkání v Aule školy. Účast a dochvilnost nutná.

02.01.2018 11:45

Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce.

Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením:

  • Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
  • Pro veškerou dopravu (v obou směrech) bude uzavřen most přes Rokytku.
  • Zenklova ul. bude uzavřena v úsecích: U Meteoru – Horovo náměstí, Kandertova – Vosmíkových a Krejčího–Bulovka

Více informací na stránkách MČ Prahy 8.

21.11.2017 14:41

V pondělí 27. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o. a Ing. Cyril Komárek, úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s přednáškou na téma Hodnota podniku.

Těšíme se na Vaši účast.

 

02.11.2017 09:40

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Bc. Vlasta Hanzlíková, Ministerstvo financí, Odbor 30 – Personální s přednáškou na téma Možnosti uplatnění našich absolventů na MF ČR.

Těšíme se na Vaši účast

01.11.2017 09:03

Dne 10. 11. 2017 ve 13:00 se v aule školy koná akademický obřad Slavnostní shromáždění SVŠES.

Zveme všechny studenty ke společnému zhodnocení výsledků činnosti akademických pracovníků a studentů školy. Součástí obřadu bude předání cen za nejlepší výkony v oblasti tvůrčí a vědecké činnosti a prezentace nejlepších prací.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Řád výběrového řízení Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Řád výběrového řízení Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. upravuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen "zákon o VŠ"), postup při výběru akademických pracovníků Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. (dále jen "SVŠES").

(2) Pracovní místa akademických pracovníků SVŠES se obsazují obvykle na základě výběrového řízení. Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa.

Čl. 2
Vypsání výběrového řízení

(1) Výběrové řízení vypisuje rektor.

(2) V textu vypsání výběrového řízení musí být přesně určeny podmínky účasti, a to zejména:
a) označení pracoviště a pracovního místa,
b) kvalifikační a jiné předpoklady,
c) datum, od něhož má být místo obsazeno, popřípadě nově obsazeno,
d) místo a lhůta pro podání přihlášky,
e) výčet dokladů požadovaných od uchazeče,
f) další požadavky, zejména bude-li součástí výběrového řízení přednáška nebo pohovor.

(2) Vypsání výběrového řízení musí být zveřejněno na úřední desce SVŠES a v hromadném sdělovacím prostředku s celostátní působností. Ke zveřejnění na úřední desce dojde nejpozději v den, kdy bude vypsání zveřejněno v uvedeném sdělovacím prostředku.

(3) Vypsání výběrového řízení musí být zveřejněno na úřední desce SVŠES, na Internetu a může být zveřejněno také v hromadném sdělovacím prostředku.

(4) Lhůta pro podání přihlášek je nejméně 30 dnů od zveřejnění.

Čl. 3
Komise pro výběrové řízení

(1) Rektor jmenuje komisi pro výběrové řízení ( dále jen "komise") a jejího předsedu. Předseda je členem komise a svolává její zasedání.

(2) Komise má lichý počet členů, nejméně tři. Členem komise je vždy jmenován vedoucí katedry, pro kterou je místo vypisováno.

(3) Podle vlastního uvážení komise může pozvat uchazeče k pohovoru a jde-li o místa akademických pracovníků, může uchazeče písemně vyzvat k uskutečnění přednášky v jeho oboru.

(4) Komise provede nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty k podání přihlášek na podkladě shromážděného materiálu hodnocení uchazečů podle dohodnutých kritérií a stanoví pořadí uchazečů.

(5) Komise se usnáší hlasováním, usnesení je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů komise. Každý člen komise má jeden hlas.

(6) O svém jednání a jeho výsledku pořídí komise zápis, jehož součástí je pořadí uchazečů s odůvodněním. Zápis podepisují všichni členové komise a předseda komise ho předloží rektorovi.

Čl. 4
Rozhodnutí o výsledcích výběrového řízení

(1) Rektor oznámí uchazeči, zda jej na základě výběrového řízení přijímá, či nikoliv, a to do 14 dnů ode dne, kdy obdržel od komise zápis.

(2) Rozhodnutí o tom, kdo ve výběrovém řízení uspěl, nebo že nebyl přijat nikdo, zveřejní rektor v téže lhůtě na úřední desce SVŠES.

(3) Není-li vhodný uchazeč, rozhodne rektor o opakování výběrového řízení.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků SVŠES registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 25 027/2000 – 30 dne 21. srpna 2000.

(2) Tento Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků SVŠES nabývá platnosti podle § 36 odst. 1 a § 41 odst. 2 zákona o VŠ dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Ing. Lucie Marková, v. r.
rektorka