Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

22.02.2018 15:55

V březnu 2018 nabízíme cykly minikurzů pro studenty, jejich blízké, přátele, kolegy, zaměstnance i pro kohokoliv dalšího. Vybrat si můžete kteroukoliv lekci. Přijďte zjistit, co můžete s Excelem dokázat. Více informací o termínech a obsahu

25.01.2018 10:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů v 10:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen v 11:00 hodin.

Dne 5. 2. 2018 ve 12 hodin se koná předpromoční setkání v Aule školy. Účast a dochvilnost nutná.

22.01.2018 11:58

Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 1. 2. 2018 od 14:00 do 18:00 hod.

Těšíme se na Vás.

02.01.2018 11:50

V lednu a únoru 2018 nabízíme cykly minikurzů pro studenty, jejich blízké, přátele, kolegy, zaměstnance i pro kohokoliv dalšího. Vybrat si můžete kteroukoliv lekci. Více informací

02.01.2018 11:45

Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce.

Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením:

 • Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
 • Pro veškerou dopravu (v obou směrech) bude uzavřen most přes Rokytku.
 • Zenklova ul. bude uzavřena v úsecích: U Meteoru – Horovo náměstí, Kandertova – Vosmíkových a Krejčího–Bulovka

Více informací na stránkách MČ Prahy 8.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

Spisový a skartační řád Soukromé vysoké školy ekonomických studií

 

ČÁST I.
Spisový řád

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Pro řádné zajištění manipulace s písemnostmi, jejich uchování a spisové služby vydávám tento spisový a skartační řád Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. (dále jen „SVŠES") .
(2) Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a jeho prováděcí vyhlášky č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a ze zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. a jeho pozdějších novel.
(3) Spisový a skartační řád upravuje výkon spisové služby, který představuje zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti SVŠES, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení.
(4) Za dokumenty pro účely tohoto spisového a skartačního řádu se považují veškeré písemné, obrazové, zvukové elektronické a jiné záznamy, ať již v podobě analogové či digitální, které vznikly z činnosti SVŠES.
(5) Veškeré písemnosti týkající se téže věci tvoří spis.
(6) Součástí spisového a skartačního řádu je spisový a skartační plán, který obsahuje seznam typů dokumentů roztříděných do věcných skupin s vyznačenými spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami.
(7) Tento spisový řád je závazný pro všechny pracovníky organizace.

Čl. 2

Příjem dokumentů:

(1) Podání doručená SVŠES přebírá sekretariát rektora, který je povinen převzít písemnosti adresované SVŠES nebo jejím pracovníkům.
(2) Podání studentů ve studijních záležitostech přijímá studijní oddělení.
(3) Podání lze učinit osobně, poštou, nebo elektronickou poštou s následným písemným podáním.
(4) Protože SVŠES nemá elektronickou podatelnu ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, není povinna evidovat podání podaná elektronicky. Zprávy došlé prostřednictvím e-mailu jsou evidovány odděleně a jen v případě, pokud o tom rozhodne rektor nebo jím pověřená osoba.


(5) Účetní materiály, které mají samostatnou evidenci, se přijímají zvlášť a vedou se ve vlastní evidenci.
(6) Pracovník sekretariátu nebo studijního oddělení je povinna překontrolovat:

 • zda jsou zásilky adresovány SVŠES,
 • počet zásilek a správnost údajů v dodacích dokladech pošty,
 • zda nejsou obaly a uzávěry zásilek poškozené.

(7) Případné závady reklamuje neprod1eně u příslušné pošty nebo u poštovního doručovatele.
(8) S telegramy, faxy se zachází stejně jako s jinými písemnostmi.
(9) Přijaté zásilky se rozdělí na:

 • zásilky soukromé, dále předávané adresátům, které se neotvírají a neevidují (za soukromou je považována ta zásilka, u které je jméno pracovníka uvedeno bez označení SVŠES),
 • zásilky, které se neprotokolují: např. časopisy, pozvánky, brožury a letáky,
 • zásilky dále zpracovávané.

(10) Přijaté a roztříděné dokumenty, případně jejich obálky, se opatří v den doručení otiskem podacího razítka a po jejich zaevidování se předají k vyřízení.
(11) Podací razítko obsahuje vždy:

 • název SVŠES
 • datum doručení, u podání, kde to ukládá zvláštní právní předpis, též čas doručení
 • číslo jednací
 • počet listů včetně příloh

(12) Obálka se připojí k písemnosti jestliže:

 • je v souladu se zvláštními právními předpisy zásilka doručována do vlastních rukou,
 • dokument není datován nebo se jeho časové označení výrazně liší od datového razítka pošty,
 • dokument není podepsán, i když jméno a adresa pisatele jsou uvedeny,
 • v písemnosti není uveden odesílatel,
 • má-li podání na poště právní význam,
 • u stížností,
 • je-li obálka opatřena podacím razítkem,
 • písemnost byla opatřena doručenkou, návratkou,
 • v jiných případech, kdy zpracovatel posoudí, že je třeba obálku u písemnosti ponechat.

Čl. 3
Evidence dokumentů:

(1) Veškeré dokumenty podané SVŠES nebo vzniklé na SVŠES se evidují v podacím deníku.
(2) Účetní dokumenty dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, které se evidují ve vlastní evidenci, se vedou v této evidenci.
(3) Podací deník je kniha vytvořená z předem svázaných a očíslovaných tiskopisů, označená názvem a adresou SVŠES, rokem, v němž je užíván, a počtem listů. Podací deník musí být zabezpečen proti ztrátě, pozměnění a neoprávněnému přístupu.
(4) Dokumenty se evidují v podacím deníku v číselném a časovém pořadí, v němž byly určenému původci doručeny (došlá pošta) nebo vznikly z jeho činnosti (odeslaná pošta). Vyřízení doručeného dokumentu se neeviduje samostatně, ale připojí se k doručenému dokumentu se stejným číslem jednacím.
(5) O dokumentu se vedou v podacím deníku tyto údaje:

 • pořadové číslo dokumentu, pod nímž je v podacím deníku evidován,
 • datum doručení dokumentu nebo, jedná-li se o dokument vzniklý z vlastní činnosti, datum jeho odeslání,
 • u doručení identifikace odesilatele,
 • číslo jednací odesilatele, počet listů dokumentu a příloh,
 • stručný popis dokumentu,
 • komu byl dokument přidělen k vyřízení,
 • způsob vyřízení,
 • den odeslání, počet listů odesílaného dokumentu a příloh,
 • spisový znak, skartační znak a skartační lhůta dokumentu nebo rok, v němž bude dokument zařazen do skartačního řízení, počet listů nebo jiný údaj o rozsahu uloženého dokumentu,
 • záznam o vyřazení ve skartačním řízení.

(6) Čísla jednací začínají každým kalendářním rokem den 1. ledna od č. 1 a končí 31. prosince. Zbývající prázdné kolonky se pod posledním zápisem v podacím deníku proškrtnou a označí slovy "Ukončeno dne 31. prosince roku číslem jednacím …" a jménem, příjmením a podpisem zaměstnance pověřeného vedením spisové služby.
(7) Zjistí-li se při zápisu nového dokumentu do podacího deníku, že v téže záležitosti byl již zaevidován jiný dokument, připojí se předchozí dokument k novému dokumentu. Kromě podacího razítka se na novém dokumentu poznamená i číslo jednací předchozího dokumentu. V podacím deníku se u předchozího dokumentu, který se připojuje k novému dokumentu, poznamená v kolonce "Vyřízeno" číslo jednací nového dokumentu, k němuž se předchozí dokument připojuje.
(8) Dokument zaevidovaný v podacím deníku se zapíše do rejstříku vedeného podatelnou. Rejstřík je evidenční pomůcka k vyhledávání dokumentu v podacím deníku. Pokud po dobu 5 let přesáhne průměrný počet jednacích čísel za rok 3000, vede se rejstřík jmenný a věcný.
(9) Jestliže k jedné věci bude doručen nebo vytvořen větší počet dokumentů, lze pro jejich evidenci použít sběrného archu, který obsahuje údaje jako podací deník. Sběrný arch se vede k jednacímu číslu prvního dokumentu, který je v něm evidován. Ostatní dokumenty evidované ve sběrném archu mají číslo jednací totožné, pro odlišení doplněné pořadovým číslem dokumentu ze sběrného archu. Sběrný arch se stává součástí spisu, jehož dokumenty jsou v tomto sběrném archu evidovány. V kolonce "Vyřízeno" se do podacího deníku zapíše "Sběrný arch".
(10) Zápisy do podacího deníku a rejstříku se provádějí čitelně a trvalým způsobem. Chybný zápis se škrtne tak, aby zůstal čitelný i po opravě. Oprava se opatří datem, jménem, příjmením a podpisem toho, kdo ji provedl.

Čl. 4
Rozdělování a oběh dokumentů

(1) Zaevidované dokumenty se předávají rektorovi SVŠES, který rozhodne o přidělení příslušné osobě k tomu pověřené dle organizačního řádu, o tomto rozhodnutí pracovník sekretariátu nebo studijního oddělení učiní záznam v podacím deníku.
(2) Osoba, která převezme dokument zapsaný do evidence, jeho převzetí potvrdí.

(3) Při oběhu dokumentu musí být zabezpečeno sledování jeho předávání a přebírání a zaručena průkaznost předávání a přebírání zachycující jmenovitě a časově veškerou manipulaci s dokumentem.

Čl. 5

Vyřizování dokumentů:

(1) Dokumenty vyřizují jednotliví pracovníci operativně, nejpozději do stanoveného termínu. Není-li stanoven, pak do 14 dnů.
(2) Dokumenty vztahující se k téže věci pracovníci, kteří je vyřizují, spojí v jeden spis, ke kterému vyhotoví seznam jednacích čísel v něm uložených.
(3) Při vyřizování písemností dbají všichni pracovníci na dodržování zásad písemného styku, především na formální úpravu, věcnou a jazykovou správnost. Na formální správnost dohlíží sekretářka rektorátu (vedoucí studijního oddělení), která je oprávněna na nedostatky příslušného pracovníka upozornit.
(4)Vyřízení jinou než písemnou formou (např. telefonicky, ústním jednáním) nebo pokud je písemnost pouze na vědomí, poznamená sekretářka nebo příslušný pracovník na písemnost.
(5) Od písemnosti, kterou se věc vyřizuje, pořídí pracovník odpovědný za vyřízení vždy kopii.
(6) Za odeslání pošty odpovídá pracovník sekretariátu.
(7) Vyřízený dokument je označen skartačním znakem a skartační lhůtou, popř. rokem zařazení dokumentu do skartačního řízení, podle spisového a skartačního plánu SVŠES.

Čl. 6

Podepisování dokumentů:

Podpisové právo pro písemnosti SVŠES:
a) dokumenty vyplývající z podnikatelské činnosti

 • dokumenty zakládající oprávnění společnosti a písemnosti s tím související
 • smlouvy o pronájmu, nájmu, pořízení investic, dodávky energií, apod.
 • smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu
 • účetní uzávěrku a související doklady

podepisují jednatelé uvedení v obchodním rejstříku
b) běžnou provozní dokumentaci podepisují pracovníci c rámci své kompetence vyplývající z pozice, kterou zastávají.
c) dokumenty stvrzující dosažené vzdělání v souladu se zákonem 111/1998 Sb. v platném znění podepisují osoby uvedené v legislativním podpisovém vzoru MŠMT.

Čl. 7

Razítkování dokumentů:

(1) Používání razítek se řídí Statutem SVŠES.
(2) Razítka jsou uložena na uzamykatelných místech k tomu určených a schválených rektorem.
(3) Veškerá razítka se předávají proti podpisu pracovníkovi, který s nimi disponuje a chrání je před zneužitím.
(4) Ztrátu razítka je pracovník povinen okamžitě písemně sdělit rektoru školy, který učiní opatření v rámci SVŠES, na Policii ČR a MŠMT.

Čl. 8

Ukládání dokumentů

(1) Zpracované dokumenty jsou ukládány na jednotlivých pracovištích dle tohoto předpisu.
(2) Písemnosti zůstávají uloženy po dobu určenou skartační lhůtou.
(3) Po uplynutí skartační lhůty se spisy vyřazují při skartačním řízení.
(4) Skartační řízení upravuje skartační řád v části II tohoto předpisu.

ČÁST II

Skartační řád

Čl. 9
Zásady vyřazování písemností

(1) Tento skartační řád upravuje postup SVŠES při vyřazování písemných, obrazových, zvukových a jiných záznamů (dále jen "dokumentů") nepotřebných nadále pro činnost SVŠES a při posuzování jejich dokumentární hodnoty.
(2) Předpokladem skartačního řízení je předchozí řádná evidence a uložení písemností ve spisovně.
(3) Bez skartačního řízení nelze ničit žádné písemnosti.
(4) Skartační řízení se provádí jednou za rok v prvém čtvrtletí kalendářního roku, pokud není dohodnuto s doh1édacím archivem jinak.
(5) Předmětem skartačního řízení jsou veškeré dokumenty vzniklé z činnosti SVŠES, a to včetně došlých dokumentů, u nichž uplynula skartační lhůta a které nejsou již potřebné pro další činnost SVŠES.
(6) Pro přípravu a provedení skartačního řízení se zřizuje skartační komise, jejíž členy jmenuje rektor.
(7) Za řádné provedení skartace rektorovi odpovídá předseda skartační komise.

Čl. 10

Archivní orgán

Archivem příslušným pro skartační řízení škol na území hl. města Prahy je Archiv hlavního města Prahy.

Čl. 11

Skartační lhůta

(1) Skartační lhůta určuje dobu, po kterou je nutné dokument na SVŠES uchovávat z důvodů správních a provozních.
(2) Skartační lhůta se vyjadřuje počtem let, počítaných od 1. ledna následujícího roku po dni vyhotovení či vyřízení nebo ztrátě platnosti písemnosti, u spisových celků po dni vyhotovení nebo vyřízení nebo ztrátě platnosti nejmladší písemnosti.
(3) Není-li skartační lhůta stanovena, vyřazuje se příslušný dokument, jakmile není potřebný pro činnost SVŠES.
(4) V případě potřeby je možno, po dohodě s příslušným archivním orgánem, ponechat dokument na SVŠES déle, než uvádí příslušná skartační lhůta.

Čl. 12

Skartační znaky

(1) Skartační znaky (A, V, S) vyjadřují dokumentární hodnotu dokumentů a označují, jak se s dokumenty po uplynutí skartační lhůty ve skartačním řízení naloží.
(2) Skartační znak „A" (archiv) označuje dokumenty trvalé dokumentární hodnoty (archiválie), které se po uplynutí skartační lhůty navrhnou k odevzdání do archivu.
(3) Skartační znak „S" (skart) označuje dokumenty, které nemají dokumentární (historickou) hodnotu a navrhnou se po uplynutí skartační lhůty ke zničení.
(4) Skartační znak „V" (výběr) označuje dokumenty, jejichž dokumentární hodnotu nelze v okamžiku vzniku určit a znamená, že dokumenty budou po uplynutí skartačních lhůt znovu posouzeny a pak teprve označeny skartačním znakem A nebo S.

Průběh skartačního řízení

Čl. 13
Příprava skartačního řízení

(1) Skartační řízení se zahajuje u dokumentů, které již ztratily provozní hodnotu a jejichž skartační lhůta uplynula.
(2) Po uplynutí skartační lhůty dokumenty zkontroluje pracovník pověřený rektorem vedením spisovny (dále jen "pověřený pracovník") dle archivní knihy úplnost písemností, u nichž prošla skartační lhůta, a zaurguje případné výpůjčky.
(3) Za účasti zástupce příslušného útvaru, v němž dokument vznikl nebo byl vyřízen, ověří, zda její provozní hodnota skutečně zanikla.
(4) Podle označení písemností skartačními znaky, popřípadě podle typového rejstříku rozdělí pověřený pracovník dokumenty do skupiny „A" a do skupiny „S".
(5) U dokumentů skupiny "V" posoudí pověřený pracovník s pracovníkem příslušného útvaru, zda budou zařazeny do skupiny „A" nebo „S".
(6) Pověřený pracovník připravuje ke skartaci ucelené celky dokumentů a připravuje za dané období veškeré dokumenty všech agend SVŠES, není-li s příslušným archivem dohodnuto jinak.
(7) Pověřený pracovník upraví dokumenty tak, aby byly připraveny k dalším úkonům skartačního řízení.

Čl. 14
Skartačního návrh

(1) Pověřený pracovník vypracuje skartační návrh (viz příloha), kterým SVŠES požádá Archiv hlavního města Prahy o odbornou archivní prohlídku, při které se posoudí dokumentární hodnota dokumentů navrhovaných k vyřazení.
(2) Ke skartačnímu návrhu se připojí seznam dokumentů určených k vyřazení (viz příloha). Dokumenty v něm budou rozděleny podle skartačních znaků „A" a „S". Ze seznamů bude patrné, které dokumenty byly původně zařazeny pod skartačním znakem „V".
(3) Skartační návrh podepisuje rektor nebo jím zmocněný pracovník, dále jej podepisuje pověřený pracovník a členové skartační komise.
(4) Skartační návrh, který obsahuje všechny náležitosti, se zasílá Archivu hlavního města Prahy se žádostí o posouzení a návrhem termínu archivní prohlídky.

Čl. 15

Vyřazení písemností

(1) Po odborné archivní prohlídce se sepíše skartační protokol, který obsahuje soupis dokumentů určených jako archiválie s jejich zařazením do kategorie v archivní evidenci, soupis dokumentů, které byly vybrány za archiválie, zařazení archiválií do příslušných kategorií, určení uložení archiválií do archivu, soupis dokumentů, které lze skartovat.
(2) Dokumenty skupiny „S", na které bylo vydáno skartační povolení, musí být zničeny tak, aby se s jejich obsahem nemohly seznámit nepovolané osoby:
(3) Dokumenty se odevzdají sběrně úředního papíru nebo firmě, zabývající se likvidací úředního papíru. Tato sběrna nebo firma potvrdí převzetí vyřazovaných dokumentů a ručí za jejich likvidaci a za to, že se s informacemi obsaženými v těchto dokumentech nebudou moci seznámit nepovolané osoby.
(4) Pokud bude SVŠES likvidovat vyřazené dokumenty vlastními silami, sepíše se o této likvidaci likvidační protokol (viz příloha). Osoby podepsané pod tímto protokolem pak ručí za to, že informace obsažené v dokumentech nebudou zneužity.
(5) Dokumenty skupiny „A" zůstanou uloženy u SVŠES do té doby, pokud je protokolárně neodevzdány v dohodnutém termínu k trvalému uložení do Archivu hlavního města Prahy (viz přílohy). Rádné odevzdání, tzn. sepsání, označení, zabalení nebo uložení do krabic a stěhování archiválií zajišťuje SVŠES.
(6) Ve skartačním řízení se postupuje dle vzorů uvedených v přílohách.

Čl. 16

Závěrečná ustanovení

(1) Při reorganizaci nebo likvidaci SVŠES je nutno dbát, aby nedošlo ke ztrátě dokumentů a k jejich ničení. Za řádné vyřazení dokumentů likvidované SVŠES je odpovědný právní nástupce SVŠES nebo likvidátor.
(2) Závady a nedostatky skartačního řízení, které nebyly odstraněny ani po upozornění Archivu hlavního města Prahy a ničení dokumentů bez řádného skartačního řízení jsou posuzovány dle zákona o archivnictví a spisové službě.
(3) SVŠES je povinna umožnit Archivu hlavního města Prahy odborný dohled.
(4) Součástí spisového a skartačního řádu jsou následující přílohy:

 • spisový a skartační plán,
 • vzor skartačního návrhu,
 • vzor přílohy skartačního návrhu,
 • vzor návrhu na předání archiválií do archivu
 • vzor přílohy návrhu na předání archiválie do archivu
 • vzor předávacího protokolu
 • vzor likvidačního protokolu.

(5). Tento spisový a skartační řád nabývá účinnosti od 1. 1. 2007.

 

Miloslav Marek v. r.
rektor


Příloha č. 1Spisový a skartační plán

Podle následujícího spisového plánu se označují značkami uvedených skupin a podskupin dokumenty příbuzné povahy. Pro zařazení dokumentů do určité skupiny (resp. podskupiny) je rozhodující jejich obsah.
Tyto skupiny a podskupiny jsou uvedeny v levém sloupci spisového plánu a označovány písmeny abecedy a arabskými číslicemi. Skartační znaky jsou uvedeny ve skartačním rejstříku v pravém sloupci. Význam skartačních znaků je vysvětlen v článku 12. Číslice připojená za tímto znakem znamená lhůtu vyjádřenou v letech, po nichž se dokument vyřadí (skartuje) nebo předá k trvalému uložení do archivu.

A – Organizace, záležitosti vedení SVŠES a jednotlivých pracovišť

A 1

Základní obecná ustanovení, základní normy o SVŠES jako celku

A 45

A 2

Rozhodnutí o akreditaci

A 45

A 3

Statut SVŠES, vnitřní předpisy

A 45

A 4

Kolegium rektora (zápisy ze zasedání, podklady)

S 5

A 5

Akademická rada SVŠES (protokoly, zápisy ze zasedání)

S 5

A 6

Evaluace, hodnocení SVŠES, výroční zprávy, dlouhodobé záměry

A 20

A 7

Doklady o udělených oceněních dle vnitřních předpisů SVŠES

A 20

A 8

Osobní spisy zaměstnanců (personální dokumentace, odborná hodnocení, studijní pobyty, stáže, pracovní úrazy)

A 20

B – výzkumná a další tvůrčí činnost


B1

Koncepce výzkumné činnosti, zásadní normy a programy

A 10

B2

Interní grantová agentura SVŠES

A 10

B3

Podíl pracovníků na řešení externích grantů

A 10

B4

Další jednotlivé výzkumné úkoly (katedrové)

A 10

B5

Tvůrčí činnost studentů

A 10

B8

Spolupráce s jinými vědeckými a pedagogickými institucemi v ČR i v zahraničí

A 10

B9

Aplikovaný výzkum – spolupráce s výrobními a jinými podniky

A 10

B10

Ediční záležitosti, publikace, zveřejňování výstupů

V 10

B11

Bakalářské práce absolventů

A 45

C – Studijní záležitosti


C1

Obecné studijní předpisy, směrnice a nařízení (koresp. s MŠMT ČR atp.)

A10

C2

Zprávy o studiu a protokoly o konání státních závěrečných zkoušek

A45

C3

Kopie dodatků k diplomu

A45

C4

Přijímací řízení, stanovené podmínky-pravidla, smlouvy, přehledy přijatých a nepřijatých (s uvedením výsledků přijímacího řízení) včetně odvolacího řízení

S5

C5

Osobní spisy absolventů – (přijímací řízení, průběh studia, SZZ, atd.)

V 10

C6

Osobní spisy studentů, kteří nedokončili studia

V 10

C7

Protokoly o klasifikaci

S 5

D – Mezinárodni styky


D1

Uzavřené smluv a dohod se zahraničním univerzitami a jinými vědecko pedagogickými institucemi       

A10

E – Vnitřní správa


E1

Revizní a kontrolní zprávy

S 10

E2

Inventarizační komise

V 10

E3

Přístrojové vybavení, zařízení, evidence majetku

S 5

E4

Podací protokoly, rejstříky aj.

A 10

F – Účetní doklady a dokumentace


F1

Účetní výkazy (výsledovka a rozvaha)
Účetní doklady a písemnosti se ukládají mimo běžnou spisovnu a účetní jednotky jsou povinny archivovat je podle § 31, 32, zákona 563/91 Sb. o účetnictví

V 5


Příloha č. 2 – Vzor skartačního návrhu,

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.
Lindnerova 575/1
180 00 Praha 8

V Praze dne ………………

Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
Praha 4

 

Věc: Návrh na provedení odborné archivní prohlídky

            Ve smyslu zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, na základě vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a podle instrukce č. 18200/86-49 ze dne 13. června 1986 navrhujeme vyřadit dokumenty naší školy z klet ……………………… navrhované písemnosti, rozdělené do skupin A a S, jsou uvedeny v příloze.

            Termín odborné archivní prohlídky navrhujeme …………………

 

 

razítko SVŠES

podpis rektora

podpis pověřeného pracovníka


Příloha č. 3 – Vzor přílohy skartačního návrhu

Dokumenty skupiny A


Pořadové
číslo

Spisový
znak

Druh dokumentu

Časový
rozsah

Skartační lhůta

Počet balíků,
šan.

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty skupiny S


Pořadové
číslo

Spisový
znak

Druh dokumentu

Časový
rozsah

Skartační lhůta

Počet balíků,
šan.

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty skupiny V zařazené do skupiny A


Pořadové
číslo

Spisový
znak

Druh dokumentu

Časový
rozsah

Skartační lhůta

Počet balíků,
šan.

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty skupiny V zařazené do skupiny S


Pořadové
číslo

Spisový
znak

Druh dokumentu

Časový
rozsah

Skartační lhůta

Počet balíků,
šan.

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č. 4 – Vzor návrhu na předání archiválií do archivu ¨

 

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.
Lindnerova 575/1
180 00 Praha 8

V Praze dne ………………

Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
Praha 4

 

Věc. Návrh na předání archiválií

            Ve smyslu zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, na základě vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a podle instrukce č. 18200/86-49 ze dne 13. června 1986 navrhujeme k předání do Archivu hl. m. Prahy archiválie vzniklé z činnosti naší školy z let ………………… Tyto archiválie byly vybrány k trvalému uložení při odborné archivní prohlídce dne ………………… Žádáme o sdělení termínu předání.

 

 

razítko SVŠES

podpis rektora

podpis pověřeného pracovníka

 

Příloha č. 5 – Vzor přílohy návrhu na předání archiválie do archivu

Příloha k návrhu na předání archiválií


Pořadové
číslo

Spisový
znak

Druh dokumentu

Časový
rozsah

Skartační lhůta

Počet balíků,
šan.

 

 

 

 

 

 


Příloha č. 6 – Vzor předávacího protokolu

 

PROTOKOL
o předání archiválií Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. do Archivu hl. města Prahy.

 

Dne ……………… předal ……………… Archivu hlavního města Prahy ………………… (počet balíků, krabic pořadačů) z let ……………………… navržených k trvalé archivní úschově dopisem čj. ………………… dne ………………

 

Razítko SVŠES

Předal:                                                                                    Převzal:

 

V Praze dne ……………………

 

Příloha č. 7 – Vzor likvidačního protokolu.

 

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.
Lindnerova 575/1
180 00 Praha 8

Likvidační protokol

            Dne ……………… byly zlikvidovány dokumenty určené ke zničení skartačním protokolem č. …………… ze dne ………………. Dokumenty listinné podoby byly rozdrceny ve skartovacím stroji, diskety, optické disky byly rozlámány.

Likvidaci byli přítomni:

1. (jméno) ……………………………
2. (jméno) ……………………………
3. (jméno) ……………………………

 

V Praze dne ………………………