Novinky

25.01.2018 10:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů v 10:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen v 11:00 hodin.

Dne 5. 2. 2018 ve 12 hodin se koná předpromoční setkání v Aule školy. Účast a dochvilnost nutná.

02.01.2018 11:50

V lednu a únoru 2018 nabízíme cykly minikurzů pro studenty, jejich blízké, přátele, kolegy, zaměstnance i pro kohokoliv dalšího. Vybrat si můžete kteroukoliv lekci. Více informací

02.01.2018 11:45

Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce.

Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením:

  • Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
  • Pro veškerou dopravu (v obou směrech) bude uzavřen most přes Rokytku.
  • Zenklova ul. bude uzavřena v úsecích: U Meteoru – Horovo náměstí, Kandertova – Vosmíkových a Krejčího–Bulovka

Více informací na stránkách MČ Prahy 8.

21.11.2017 14:41

V pondělí 27. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o. a Ing. Cyril Komárek, úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s přednáškou na téma Hodnota podniku.

Těšíme se na Vaši účast.

 

02.11.2017 09:40

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Bc. Vlasta Hanzlíková, Ministerstvo financí, Odbor 30 – Personální s přednáškou na téma Možnosti uplatnění našich absolventů na MF ČR.

Těšíme se na Vaši účast

01.11.2017 09:03

Dne 10. 11. 2017 ve 13:00 se v aule školy koná akademický obřad Slavnostní shromáždění SVŠES.

Zveme všechny studenty ke společnému zhodnocení výsledků činnosti akademických pracovníků a studentů školy. Součástí obřadu bude předání cen za nejlepší výkony v oblasti tvůrčí a vědecké činnosti a prezentace nejlepších prací.

20.10.2017 12:12

Chcete se dozvědět, jakým způsobem firmy, mnohdy skrytě a rafinovaně, získávají a lákají zákazníky? 

Přihlašte se na náš kurz Pasti v marketingu, který se koná v úterý 7. 11. 2017.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Grantová činnost na Soukromé vysoké škole ekonomických studií

Zahájili jsme řešení výzkumného projektu pro Městskou část Praha 8.

Předmětem díla je zpracování demografické prognózy počtu dětí předškolního a školního věku do roku 2024 v oblasti Karlína a dolní Libně – spádové oblasti ZŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ P. Strozziho, ZŠ Palmovka a ZŚ B. Hrabala se zahrnutím vlivu stávajících a nově připravovaných developerských projektů. 

název výzkumného úkolu: Výstavba nových developerských projektů a její vliv na potřebu navýšení kapacity školských zařízení
Prognóza počtu dětí předškolního a školního věku v oblasti Karlína
zadavatel: Městská část Praha 8
doba trvání projektu: 2017

Od září 2013 se podílíme na řešení grantového projektu MŠMT s názvem IPN KREDO - "KVALITA, RELEVANCE, EFEKTIVITA, DIVERZIFIKACE & OTEVŘENOST VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR".

Cílem tohoto projektu je tvorba strategie vysokého školství do roku 2030 v návaznosti na zpracování strategických plánů rozvoje vysokých škol do r. 2030. 

název výzkumného úkolu: IPN KREDO
zadavatel: MŠMT
doba trvání projektu: 2013–2015

 

V červnu 2014 jsme úspěšně dokončili grant MČ Praha 8 s názvem Optimalizace sítě školských zařízení z hlediska efektivního vynakládání rozpočtových prostředků v návaznosti na prognózu demografického vývoje na území MČ Praha 8.

Cíle grantu

  • zmapování aktuální demografické struktury obyvatel MČ Praha 8
  • zmapování aktuálního stavu sítě škol na území MČ Praha 8 včetně využití možných kapacit
  • analýza platné právní úpravy vymezující zkoumanou problematiku
  • prognóza demografického vývoje
  • analýza pedagogicko-psychologických aspektů výchovy a vzdělávání v předškolních a školních zařízeních
  • analýza vlivu demografického vývoje na potřeby umístění dětí v předškolních a školních zařízeních
  • návrh optimalizace sítě škol
název výzkumného úkolu: Optimalizace sítě školských zařízení z hlediska efektivního vynakládání rozpočtových prostředků v návaznosti na prognózu demografického vývoje na území MČ Praha 8.
zadavatel: Městská část Praha 8
doba trvání projektu: 2013–2014

V letech 2012 - 2013 jsme řešili gramt pro společnost S com, s. r. o.

Cílem bylo vytvoření konzistentního systému odměňování pro jednotlivé typy profesí v závislosti na plnění individuálních a kolektivních metrik. Tento systém musí být transparentní a musí využívat mechanismus, kdy zaměstnanci sami korigují svůj výkon v závislosti na informacích, jak výkonové metriky ovlivňují jejich mzdu.

název výzkumného úkolu: Vytvoření kontistentního a efektivního systému odměňování ve společnosti S com, s. r. o. s ohledem na oborová specifika
zadavatel: S com, s. r. o.
doba trvání projektu: 2012–2013

 

Naším nesporným úspěchem je spoluúčast na řešení grantu Grantové agentury Akademie věd ČR s názvem „Časoprostorové bodové procesy a jejich aplikace", který jsme získali spolu s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Fyziologickým ústavem AV ČR a Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR. Námi řešenou problematikou je „Aplikace bodových procesů v čase a prostoru v ekonomii".  V červnu 2006 jsme se podíleli na organizaci mezinárodní konference „Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry" pořádané na MFF UK.

název grantu: Časoprostorové bodové procesy a jejich aplikace
zadavatel grantu: Akademie věd ČR
doba trvání projektu: 2006–2010
řešitelé: Matematicko fyzikální fakulta UK Praha
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. 
Fyziologický ústav AV ČR
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
naše činnost na grantu: Aplikace bodových procesů v čase a prostoru v ekonomii, zpracování reálných dat

V roce 2008 začali akademičtí pracovníci SVŠES řešit výzkumný záměr zadaný Ministerstvem financí ČR, ve kterém se zabývají problematikou volby vhodné komunikační kampaně při zavádění společné evropské měny EURO v České republice z hlediska potřeb osob s postižením.

Proces zavádění jednotné evropské měny představuje nejen ekonomickou, ale i právní, organizační, sociálně psychologickou a další problematiku. V rámci tohoto procesu je nutné zabývat se otázkou předávání informací poměrně značné skupině občanů s postižením. Tito lidé často vnímají okolní realitu a změny v ní citlivěji a chovají se k ní odlišně než lidé zdraví. Velmi záleží na způsobu podání informací o konkrétní realitě, v daném případě o zavádění měny EURO. Specifické aspekty přístupu vnímání osob s postižením k informacím se budou muset odrazit ve specifickém přístupu k nim při vedení předpokládané kampaně. 

název výzkumného úkolu: Problematika zavádění EURA v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny
zadavatel: Ministerstvo financí ČR
doba trvání projektu: 2008–2009

 

název výzkumného úkolu: Optimalizace sítě školských zařízení z hlediska efektivního vynakládání rozpočtových prostředků v návaznosti na prognózu demografického vývoje na území MČ Praha 8.
zadavatel: Městská část Praha 8
doba trvání projektu: 2013–2014

V letech 2012 - 2013 jsme řešili gramt pro společnost S com, s. r. o.