Novinky

25.01.2018 10:37
Milí studenti, gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života. Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli. Sraz úspěšných absolventů v...
02.01.2018 11:50
V lednu a únoru 2018 nabízíme cykly minikurzů pro studenty, jejich blízké, přátele, kolegy, zaměstnance i pro kohokoliv dalšího. Vybrat si můžete kteroukoliv lekci. Více informací
02.01.2018 11:45
Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce. Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením: Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava. Pro...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tvůrčí činnost studentů Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Granty pro studenty vyhlašované vedoucími kateder podporují tvůrčí činnost studentů. Tyto práce nevznikají v rámci studijních povinností, ale nad rámec studia.

Vedoucí kateder vyhlásí do 15. listopadu tematické oblasti pro tvůrčí řešení. Studenti si mohou navrhnout i téma vlastní. Vítaná jsou řešení týkající se současných problémů v organizacích či v naší společnosti. Vedoucí kateder doporučí tvůrcům pro konkrétní práci konzultanta. Studenti si mohou konzultanta vybrat též z řad odborníků mimo školu.

Přihlášky k řešení těchto grantů se podává příslušným katedrám nejdéle do konce prosince. Práce se odevzdávají v tištěné i elektronické podobě do konce dubna v rozsahu 10 až 15 stran se stručnou anotací příslušným katedrám. Vypracované granty jsou posuzovány jak z hlediska obsahových, tak formálních požadavků a rozděleny na přijaté a nepřijaté.

Přijaté granty jsou obhajovány před komisí na studentských konferencích pořádaných v červnu jednotlivými katedrami. Složení příslušné komise a přesný termín konání stanoví vedoucí katedry. Termíny studentských konferencí a složení komisí se zveřejňuje na úřední desce školy a intranetu. Obhájené a k ocenění navržené práce předloží, spolu se stručnou anotací, vedoucí katedry do Centra pro rozvoj a hodnocení tvůrčí činnosti do konce června. Za obhájené práce se uděluje diplom „Ocenění rektorky“ a podle umístění může být udělena finanční či věcná odměna. Předání cen je vázáno na účast na Slavnostním shromáždění akademické obce SVŠES.

Slavnostní shromáždění akademické obce se koná v říjnu nebo v listopadu následujícího akademického roku za přítomnosti členů akademické obce a hostů z řad významných odborníků. Účast oceněných je povinná. Vybrané oceněné práce budou uveřejněny ve Sborníku výzkumné a tvůrčí činnosti učitelů a studentů SVŠES.

Excelentní studentské práce

Excelentní bakalářské a diplomové práce vybírají zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky. Po ukončení SZZ a obhajob určí, které práce postoupí do užšího výběru a s vyplněnými anotačními listy předají tyto práce do Centra pro rozvoj a hodnocení tvůrčí činnosti. Excelentních bakalářských a diplomových prací může být vyhlášeno jen tolik, kolik má škola akreditovaných studijních oborů a specializací. Konečný výběr provede kolegium rektorky. Excelentní bakalářské a diplomové práci bude udělen čestný titul „Excelentní bakalářská práce“ a „Excelentní diplomová prácea bude odměněna finanční částkou 1.000 až 2.000 Kč. Tato cena se předává při promoci. 
Seznam oceněných prací v jednotlivých akademických letech.

Studentské workshopy