Novinky

01.08.2017 10:49

Zveme Vás na dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 10. a 24. 8. 2017 od 10:00 do 15:30 hod.

Těšíme se na Vás.

31.07.2017 17:57

Zdokonalte se v práci s programem nejvíce žádaným zaměstnavateli

Široké veřejnosti nabízíme pět minikurzů:

 • Začínáme s Excelem
 • Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce
 • Vyhledávání v rozsáhlých tabulkách
 • Kontingenční tabulky
 • Makra bez programování

Více na ittrochujinak.cz

04.07.2017 09:25

Najdi na trhu práce lepší uplatnění po absolvování našich rekvalifikačních kurzů.

- Prezentační dovednosti (29. - 30. 8. 2017)
- Manažer (4. - 29. 9. 2017)
- Time management (5. - 6. 9. 17)
- MBTI (12. - 13. 9. 2017)
a další ...

03.07.2017 09:52

Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, přihlášky ke studiu přijímáme průběžně po celou dobu prázdnin. Po podání přihlášky si domluvíte termín přijímacího pohovoru, který se bude konat v průběhu července a srpna.

03.07.2017 08:43

Po dobu letních prádnin Vám budeme k dispozici v pracovních dnech (pondělí až čtvrtek od 9:00 do 15:30 hodin, pátek od 9:00 do 14:30 hodin). Můžete nás navštívit osobně, zatelefonovat (284840027, 284841027) či poslat e-mail (info@svses.cz).

Přejeme Vám příjemné prožití letních měsíců.

17.06.2017 09:36

Píšete bakalářskou či diplomovou práci a chcete pracovat efektivně? Využijte poslední příležitost před prázdninami a přijďte zjistit nebo si zopakovat, jak nastavit styly nejen odstavců, ale i seznamů a tabulek. Správným nastavením stylů si ušetříte hodiny, možná i desítky hodin věnovaných formátování dokumentu.

Kurz proběhne 29. 6. 2017 od 17 do 20 hodin. Přihlaste se e-mailem na jarmila.helmanova@gmail.com. Kurz je určen nejen studentům ale i veřejnosti.

Více informací o kurzu

06.06.2017 11:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná v pátek 30. června 2017 v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů ve 13:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen ve 14:00 hodin.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Grantová činnost na Soukromé vysoké škole ekonomických studií

Zahájili jsme řešení výzkumného projektu pro Městskou část Praha 8.

Předmětem díla je zpracování demografické prognózy počtu dětí předškolního a školního věku do roku 2024 v oblasti Karlína a dolní Libně – spádové oblasti ZŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ P. Strozziho, ZŠ Palmovka a ZŚ B. Hrabala se zahrnutím vlivu stávajících a nově připravovaných developerských projektů. 

název výzkumného úkolu: Výstavba nových developerských projektů a její vliv na potřebu navýšení kapacity školských zařízení
Prognóza počtu dětí předškolního a školního věku v oblasti Karlína
zadavatel: Městská část Praha 8
doba trvání projektu: 2017

Od září 2013 se podílíme na řešení grantového projektu MŠMT s názvem IPN KREDO - "KVALITA, RELEVANCE, EFEKTIVITA, DIVERZIFIKACE & OTEVŘENOST VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR".

Cílem tohoto projektu je tvorba strategie vysokého školství do roku 2030 v návaznosti na zpracování strategických plánů rozvoje vysokých škol do r. 2030. 

název výzkumného úkolu: IPN KREDO
zadavatel: MŠMT
doba trvání projektu: 2013–2015

 

V červnu 2014 jsme úspěšně dokončili grant MČ Praha 8 s názvem Optimalizace sítě školských zařízení z hlediska efektivního vynakládání rozpočtových prostředků v návaznosti na prognózu demografického vývoje na území MČ Praha 8.

Cíle grantu

 • zmapování aktuální demografické struktury obyvatel MČ Praha 8
 • zmapování aktuálního stavu sítě škol na území MČ Praha 8 včetně využití možných kapacit
 • analýza platné právní úpravy vymezující zkoumanou problematiku
 • prognóza demografického vývoje
 • analýza pedagogicko-psychologických aspektů výchovy a vzdělávání v předškolních a školních zařízeních
 • analýza vlivu demografického vývoje na potřeby umístění dětí v předškolních a školních zařízeních
 • návrh optimalizace sítě škol
název výzkumného úkolu: Optimalizace sítě školských zařízení z hlediska efektivního vynakládání rozpočtových prostředků v návaznosti na prognózu demografického vývoje na území MČ Praha 8.
zadavatel: Městská část Praha 8
doba trvání projektu: 2013–2014

V letech 2012 - 2013 jsme řešili gramt pro společnost S com, s. r. o.

Cílem bylo vytvoření konzistentního systému odměňování pro jednotlivé typy profesí v závislosti na plnění individuálních a kolektivních metrik. Tento systém musí být transparentní a musí využívat mechanismus, kdy zaměstnanci sami korigují svůj výkon v závislosti na informacích, jak výkonové metriky ovlivňují jejich mzdu.

název výzkumného úkolu: Vytvoření kontistentního a efektivního systému odměňování ve společnosti S com, s. r. o. s ohledem na oborová specifika
zadavatel: S com, s. r. o.
doba trvání projektu: 2012–2013

 

Naším nesporným úspěchem je spoluúčast na řešení grantu Grantové agentury Akademie věd ČR s názvem „Časoprostorové bodové procesy a jejich aplikace", který jsme získali spolu s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Fyziologickým ústavem AV ČR a Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR. Námi řešenou problematikou je „Aplikace bodových procesů v čase a prostoru v ekonomii".  V červnu 2006 jsme se podíleli na organizaci mezinárodní konference „Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry" pořádané na MFF UK.

název grantu: Časoprostorové bodové procesy a jejich aplikace
zadavatel grantu: Akademie věd ČR
doba trvání projektu: 2006–2010
řešitelé: Matematicko fyzikální fakulta UK Praha
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. 
Fyziologický ústav AV ČR
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
naše činnost na grantu: Aplikace bodových procesů v čase a prostoru v ekonomii, zpracování reálných dat

V roce 2008 začali akademičtí pracovníci SVŠES řešit výzkumný záměr zadaný Ministerstvem financí ČR, ve kterém se zabývají problematikou volby vhodné komunikační kampaně při zavádění společné evropské měny EURO v České republice z hlediska potřeb osob s postižením.

Proces zavádění jednotné evropské měny představuje nejen ekonomickou, ale i právní, organizační, sociálně psychologickou a další problematiku. V rámci tohoto procesu je nutné zabývat se otázkou předávání informací poměrně značné skupině občanů s postižením. Tito lidé často vnímají okolní realitu a změny v ní citlivěji a chovají se k ní odlišně než lidé zdraví. Velmi záleží na způsobu podání informací o konkrétní realitě, v daném případě o zavádění měny EURO. Specifické aspekty přístupu vnímání osob s postižením k informacím se budou muset odrazit ve specifickém přístupu k nim při vedení předpokládané kampaně. 

název výzkumného úkolu: Problematika zavádění EURA v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny
zadavatel: Ministerstvo financí ČR
doba trvání projektu: 2008–2009

 

název výzkumného úkolu: Optimalizace sítě školských zařízení z hlediska efektivního vynakládání rozpočtových prostředků v návaznosti na prognózu demografického vývoje na území MČ Praha 8.
zadavatel: Městská část Praha 8
doba trvání projektu: 2013–2014

V letech 2012 - 2013 jsme řešili gramt pro společnost S com, s. r. o.