Novinky

20.10.2017 12:12

Chcete se dozvědět, jakým způsobem firmy, mnohdy skrytě a rafinovaně, získávají a lákají zákazníky? 

Přihlašte se na náš kurz Pasti v marketingu, který se koná v úterý 7. 11. 2017.

19.10.2017 13:20

V pondělí 23. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Hana Samuelová, PR manager ve společnosti Karlín Group, a. s. s přednáškou na téma Development.

Těšíme se na Vaši účast.

12.10.2017 13:21

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Lucie Kunešová, HR Director ve společnosti ARRIVA TRANSPORT ČR, a.s. s přednáškou na téma Je dnes těžké najít zaměstnance? A je vůbec personální marketing důležitý?

Těšíme se na Vaši účast.
 
09.10.2017 12:50

Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, přihlášky ke studiu přijímáme do 12. října 2017. Přijímáme do Bc. oborů Management organizací, Účetnictví, Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání a Ing. oborů Strategický management, Management firemních financí, Management v mezinárodním podnikání.

Přihlášku můžete podat osobně, poštou či e-mailem. Po podání přihlášky si s Vámi dohodneme termín přijímacího pohovoru.

09.10.2017 12:03

Vážení studenti,

vyhlašujeme hlasování pro exkurzi a mimoškolní aktivity na akademický rok 2017/2018.

Informace o výběru a přihlášení naleznete zde.

07.10.2017 11:12

Ve čtvrtek 12. 10. 2017  od 15:30 do 18:30 pro Vás otevíráme kurz, kde se dozvíte základní informace a budete moci vznášet dotazy. Přibližný obsah kurzu najdete na http://www.ittrochujinak.cz/ms-word/tipy-a-triky/ . Obsah bude přizpůsoben požadavkům účastníků. Více informací

04.07.2017 09:25

Najdi na trhu práce lepší uplatnění po absolvování našich rekvalifikačních kurzů.

- Manažer (4. - 29. 9. 2017)
- Time management (5. - 6. 9. 17)
- MBTI (12. - 13. 9. 2017)
a další ...

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Grantová činnost na Soukromé vysoké škole ekonomických studií

Zahájili jsme řešení výzkumného projektu pro Městskou část Praha 8.

Předmětem díla je zpracování demografické prognózy počtu dětí předškolního a školního věku do roku 2024 v oblasti Karlína a dolní Libně – spádové oblasti ZŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ P. Strozziho, ZŠ Palmovka a ZŚ B. Hrabala se zahrnutím vlivu stávajících a nově připravovaných developerských projektů. 

název výzkumného úkolu: Výstavba nových developerských projektů a její vliv na potřebu navýšení kapacity školských zařízení
Prognóza počtu dětí předškolního a školního věku v oblasti Karlína
zadavatel: Městská část Praha 8
doba trvání projektu: 2017

Od září 2013 se podílíme na řešení grantového projektu MŠMT s názvem IPN KREDO - "KVALITA, RELEVANCE, EFEKTIVITA, DIVERZIFIKACE & OTEVŘENOST VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR".

Cílem tohoto projektu je tvorba strategie vysokého školství do roku 2030 v návaznosti na zpracování strategických plánů rozvoje vysokých škol do r. 2030. 

název výzkumného úkolu: IPN KREDO
zadavatel: MŠMT
doba trvání projektu: 2013–2015

 

V červnu 2014 jsme úspěšně dokončili grant MČ Praha 8 s názvem Optimalizace sítě školských zařízení z hlediska efektivního vynakládání rozpočtových prostředků v návaznosti na prognózu demografického vývoje na území MČ Praha 8.

Cíle grantu

  • zmapování aktuální demografické struktury obyvatel MČ Praha 8
  • zmapování aktuálního stavu sítě škol na území MČ Praha 8 včetně využití možných kapacit
  • analýza platné právní úpravy vymezující zkoumanou problematiku
  • prognóza demografického vývoje
  • analýza pedagogicko-psychologických aspektů výchovy a vzdělávání v předškolních a školních zařízeních
  • analýza vlivu demografického vývoje na potřeby umístění dětí v předškolních a školních zařízeních
  • návrh optimalizace sítě škol
název výzkumného úkolu: Optimalizace sítě školských zařízení z hlediska efektivního vynakládání rozpočtových prostředků v návaznosti na prognózu demografického vývoje na území MČ Praha 8.
zadavatel: Městská část Praha 8
doba trvání projektu: 2013–2014

V letech 2012 - 2013 jsme řešili gramt pro společnost S com, s. r. o.

Cílem bylo vytvoření konzistentního systému odměňování pro jednotlivé typy profesí v závislosti na plnění individuálních a kolektivních metrik. Tento systém musí být transparentní a musí využívat mechanismus, kdy zaměstnanci sami korigují svůj výkon v závislosti na informacích, jak výkonové metriky ovlivňují jejich mzdu.

název výzkumného úkolu: Vytvoření kontistentního a efektivního systému odměňování ve společnosti S com, s. r. o. s ohledem na oborová specifika
zadavatel: S com, s. r. o.
doba trvání projektu: 2012–2013

 

Naším nesporným úspěchem je spoluúčast na řešení grantu Grantové agentury Akademie věd ČR s názvem „Časoprostorové bodové procesy a jejich aplikace", který jsme získali spolu s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Fyziologickým ústavem AV ČR a Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR. Námi řešenou problematikou je „Aplikace bodových procesů v čase a prostoru v ekonomii".  V červnu 2006 jsme se podíleli na organizaci mezinárodní konference „Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry" pořádané na MFF UK.

název grantu: Časoprostorové bodové procesy a jejich aplikace
zadavatel grantu: Akademie věd ČR
doba trvání projektu: 2006–2010
řešitelé: Matematicko fyzikální fakulta UK Praha
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. 
Fyziologický ústav AV ČR
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
naše činnost na grantu: Aplikace bodových procesů v čase a prostoru v ekonomii, zpracování reálných dat

V roce 2008 začali akademičtí pracovníci SVŠES řešit výzkumný záměr zadaný Ministerstvem financí ČR, ve kterém se zabývají problematikou volby vhodné komunikační kampaně při zavádění společné evropské měny EURO v České republice z hlediska potřeb osob s postižením.

Proces zavádění jednotné evropské měny představuje nejen ekonomickou, ale i právní, organizační, sociálně psychologickou a další problematiku. V rámci tohoto procesu je nutné zabývat se otázkou předávání informací poměrně značné skupině občanů s postižením. Tito lidé často vnímají okolní realitu a změny v ní citlivěji a chovají se k ní odlišně než lidé zdraví. Velmi záleží na způsobu podání informací o konkrétní realitě, v daném případě o zavádění měny EURO. Specifické aspekty přístupu vnímání osob s postižením k informacím se budou muset odrazit ve specifickém přístupu k nim při vedení předpokládané kampaně. 

název výzkumného úkolu: Problematika zavádění EURA v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny
zadavatel: Ministerstvo financí ČR
doba trvání projektu: 2008–2009

 

název výzkumného úkolu: Optimalizace sítě školských zařízení z hlediska efektivního vynakládání rozpočtových prostředků v návaznosti na prognózu demografického vývoje na území MČ Praha 8.
zadavatel: Městská část Praha 8
doba trvání projektu: 2013–2014

V letech 2012 - 2013 jsme řešili gramt pro společnost S com, s. r. o.