Novinky

01.08.2017 10:49
Zveme Vás na dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 10. a 24. 8. 2017 od 10:00 do 15:30 hod. Těšíme se na Vás.
31.07.2017 17:57
Zdokonalte se v práci s programem nejvíce žádaným zaměstnavateli.  Široké veřejnosti nabízíme pět minikurzů: Začínáme s Excelem Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce Vyhledávání v rozsáhlých tabulkách Kontingenční tabulky Makra bez programování Více na ittrochujinak.cz
04.07.2017 09:25
Najdi na trhu práce lepší uplatnění po absolvování našich rekvalifikačních kurzů. - Prezentační dovednosti (29. - 30. 8. 2017) - Manažer (4. - 29. 9. 2017) - Time management (5. - 6. 9. 17) - MBTI (12. - 13. 9. 2017) a další ... http://www.svses.cz/studium/kurzy/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tvůrčí činnost studentů Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Granty pro studenty vyhlašované vedoucími kateder podporují tvůrčí činnost studentů. Tyto práce nevznikají v rámci studijních povinností, ale nad rámec studia.

Vedoucí kateder vyhlásí do 15. listopadu tematické oblasti pro tvůrčí řešení. Studenti si mohou navrhnout i téma vlastní. Vítaná jsou řešení týkající se současných problémů v organizacích či v naší společnosti. Vedoucí kateder doporučí tvůrcům pro konkrétní práci konzultanta. Studenti si mohou konzultanta vybrat též z řad odborníků mimo školu.

Přihlášky k řešení těchto grantů se podává příslušným katedrám nejdéle do konce prosince. Práce se odevzdávají v tištěné i elektronické podobě do konce dubna v rozsahu 10 až 15 stran se stručnou anotací příslušným katedrám. Vypracované granty jsou posuzovány jak z hlediska obsahových, tak formálních požadavků a rozděleny na přijaté a nepřijaté.

Přijaté granty jsou obhajovány před komisí na studentských konferencích pořádaných v červnu jednotlivými katedrami. Složení příslušné komise a přesný termín konání stanoví vedoucí katedry. Termíny studentských konferencí a složení komisí se zveřejňuje na úřední desce školy a intranetu. Obhájené a k ocenění navržené práce předloží, spolu se stručnou anotací, vedoucí katedry do Centra pro rozvoj a hodnocení tvůrčí činnosti do konce června. Za obhájené práce se uděluje diplom „Ocenění rektorky“ a podle umístění může být udělena finanční či věcná odměna. Předání cen je vázáno na účast na Slavnostním shromáždění akademické obce SVŠES.

Slavnostní shromáždění akademické obce se koná v říjnu nebo v listopadu následujícího akademického roku za přítomnosti členů akademické obce a hostů z řad významných odborníků. Účast oceněných je povinná. Vybrané oceněné práce budou uveřejněny ve Sborníku výzkumné a tvůrčí činnosti učitelů a studentů SVŠES.

Excelentní studentské práce

Excelentní bakalářské a diplomové práce vybírají zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky. Po ukončení SZZ a obhajob určí, které práce postoupí do užšího výběru a s vyplněnými anotačními listy předají tyto práce do Centra pro rozvoj a hodnocení tvůrčí činnosti. Excelentních bakalářských a diplomových prací může být vyhlášeno jen tolik, kolik má škola akreditovaných studijních oborů a specializací. Konečný výběr provede kolegium rektorky. Excelentní bakalářské a diplomové práci bude udělen čestný titul „Excelentní bakalářská práce“ a „Excelentní diplomová prácea bude odměněna finanční částkou 1.000 až 2.000 Kč. Tato cena se předává při promoci. 
Seznam oceněných prací v jednotlivých akademických letech.

Studentské workshopy