Novinky

19.06.2017 12:40
Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 29. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 hod. Těšíme se na Vás.
17.06.2017 09:36
Píšete bakalářskou či diplomovou práci a chcete pracovat efektivně? Využijte poslední příležitost před prázdninami a přijďte zjistit nebo si zopakovat, jak nastavit styly nejen odstavců, ale i seznamů a tabulek. Správným nastavením stylů si ušetříte hodiny, možná i desítky hodin věnovaných...
06.06.2017 11:37
Milí studenti, gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života. Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná v pátek 30. června 2017 v Betlémské kapli. Sraz úspěšných absolventů ve 13:15 hodin...
01.06.2017 10:29
Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, připomínáme Vám, že přihlášky na SVŠES se podávají průběžně do 30. 6. 2017. Po podání přihlášky si domluvíte termín přijímacího pohovoru, který se bude konat v průběhu června a července.
28.04.2017 19:00
V pátek 28. dubna 2017 proběhla na Soukromé vysoké škole ekonomických studií mezinárodní vědecká konference "Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce", které se zúčastnili zástupci vysokých škol a organizací z České republiky, Slovenska, Polska, Portugalska,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze
Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipiňskiego w Kielcach
Fakulta sociálných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Mezinárodní vědecká konference / International Scientific Conference    

Ekonomické, sociální a právní problémy demografického vývoje 

v České republice, Evropské unii a ve světě

Economic, Social and Legal Problems
of Demographic Development 

in the Czech Republic, the European Union and Worldwide

Pokyny pro autory / anglicky

Pokyny pro zveřejnění příspěvku

 1. Příspěvky na konferenci budou přijímány v českém, slovenském, polském a anglickém jazyce (5-7 stran A4).
 2. Formát příspěvku: MS WORD, Times New Roman o velikosti 12b, řádkování 1,5, zarovnání do bloku, okraje 2,5 cm.
 3. Abstrakt:
  • rozsahu 10 řádků v anglickém a v jazyce příspěvku.
  • Abstrakt vložte do přihlašovacího formuláře nebo po přihlášení zašlete na adresu konference@svses.cz
 4. Struktura příspěvku
  • Nadpis – v jazyce přípěvku , velikost 18 b, tučné, na střed.
  • Nadpis – v anglické verzi, velikost 18 b, tučné, na střed.
  • Jméno a příjmení autora (autorů) bez titulů, velikost 12 b, tučné, na střed.
  • Abstrakt – (max. 10 řádků) v jazyce příspěvku, velikost 12 b, kurzíva.
  • Summary – v anglickém jazyce, velikost 12 b, kurzíva.
  • Klíčová slova – v jazyce příspěvku, velikost 12 b, kurzíva.
  • Keywords – v anglickém jazyce, velikost 12 b, kurzíva.
  • Název kapitoly – velikost 16 b, tučné
  • Název podkapitoly – velikost 12 b, tučné
  • Seznam použité literatury podle normy ČSN ISO 690.
  • Kontaktní adresa autora (autorů) – jméno, příjmení, tituly, adresa organizace, telefon, fax, e-mail.
 5. Obrázky, grafy, schémata, tabulky umístěte do textu v systému, který je kompatibilní s MS WORD.
 6. Příspěvky budou recenzované, za jazykovou úpravu odpovídá autor.
 7. Příspěvky vkládejte elektronicky do e-portálu SVŠES. Přihlašovací údaje Vám budou zaslány po přihlášení na konferenci.

Šablona pro tvorbu příspěvku je dostupná zde.

V případě, že příspěvek nebude odpovídat výše uvedené struktuře, nebude zařazený do sborníku.

Author Guidelines / Submission instructions for publishing the conference paper

 1. Conference papers will be accepted in Czech, Slovak, Polish and English in the extent of 5–7 pages (A4 format).
 2. Paper format: MS WORD, Times New Roman font size 12, line spacing 1.5, block alignment, margins 2.5 cm
 3. Abstract
  • 10 lines in English and the presentation language
  • An abstract is supposed to be put in an application form or, upon signing up, sent to: konference@svses.cz
 4. Structure of the paper
  • Title – in the language of the paper, font size 18 pt., bold, centred
  • Title – in  English, font size 18 pt., bold, centred
  • First name and surname of the author (authors) without academic degrees, font size 12 pt., bold, centred
  • Abstract (max. 10 lines) in the language of the paper, font size 12 pt., italic
  • Summary – in English, font size 12 pt., italic.
  • Key words – in the language of the paper, font size 12 pt., italic
  • Key words – in English, font size 12 pt., italic
  • Chapter heading – font size 16 pt., bold
  • Subchapter heading –font size 12 pt., bold
  • Sub-subchapter heading – font size 12 pt., bold
  • The list of sources according to ČSN ISO 690 norm
  • Contact address – first name and surname of the author (authors) with academic degrees, institution address, telephone, fax, email
 5. Pictures, graphs, diagrams and tables to be placed in the text in MS WORD compatible format
 6. Conference papers will be reviewed, the author(s) being responsible for the linguistic and stylistic appropriateness.
 7. The conference papers to be uploaded to   e-portal PUCES; the user name and password will be sent upon registration.

The paper template is available here.

In case the paper fails to comply with the above mentioned structure, it will not be included in the conference proceedings.