Novinky

01.08.2017 10:49

Zveme Vás na dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 10. a 24. 8. 2017 od 10:00 do 15:30 hod.

Těšíme se na Vás.

31.07.2017 17:57

Zdokonalte se v práci s programem nejvíce žádaným zaměstnavateli

Široké veřejnosti nabízíme pět minikurzů:

  • Začínáme s Excelem
  • Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce
  • Vyhledávání v rozsáhlých tabulkách
  • Kontingenční tabulky
  • Makra bez programování

Více na ittrochujinak.cz

04.07.2017 09:25

Najdi na trhu práce lepší uplatnění po absolvování našich rekvalifikačních kurzů.

- Prezentační dovednosti (29. - 30. 8. 2017)
- Manažer (4. - 29. 9. 2017)
- Time management (5. - 6. 9. 17)
- MBTI (12. - 13. 9. 2017)
a další ...

03.07.2017 09:52

Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, přihlášky ke studiu přijímáme průběžně po celou dobu prázdnin. Po podání přihlášky si domluvíte termín přijímacího pohovoru, který se bude konat v průběhu července a srpna.

03.07.2017 08:43

Po dobu letních prádnin Vám budeme k dispozici v pracovních dnech (pondělí až čtvrtek od 9:00 do 15:30 hodin, pátek od 9:00 do 14:30 hodin). Můžete nás navštívit osobně, zatelefonovat (284840027, 284841027) či poslat e-mail (info@svses.cz).

Přejeme Vám příjemné prožití letních měsíců.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv

Mezinárodní konference se konala v aule SVŠES dne 20. dubna 2007

1. tématický okruh - Ekonomické aspekty podnikání v Evropské unii
2. tématický okruh - Právní aspekty podnikání v Evropské unii
3. tématický okruh - Lidská práva – ochrana a meze podnikání v Evropské unii

1. tématický okruh - Ekonomické aspekty podnikání v Evropské unii

Implementace a management prostředků ze strukturálních fondů v ČR

Ing. Josef Abrhám, Ph.D. (VŠE v Praze)

Srovnání podpory podnikání v ČR se systémem ve Velké Británii – vybrané aspekty

Ing. Iveta Černá (VŠE v Praze)

Nová ekonomika a management dopravy

doc. Ing. Jan Eisler, CSc. (SVŠES v Praze)

Podpora exportu v české zahraniční politice

PhDr. Vladimír Hořovský (FSV UK v Praze)

Korupce jako determinanta podnikatelského prostředí

Ing. Eva Jiráková (OPF SU v Opavě)

Ochrana lidských práv a/nebo konkurenceschopnost

doc. Ing. Eva Klvačová, CSc. (FMV VŠE v Praze)

Podpora podnikání v podobě aktivní politiky zaměstnanosti

Mgr. Ilona Kostadinovová (PF ZČU v Plzni)

Daně a ekonomická prosperita v EU

Ing. Mgr. Igor Kotlán, Ph.D (EF VŠB-TU Ostrava)

Posuny v ochraně hospodářské soutěže Evropské unie

PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. (FSV UK v Praze)

Systémy podpory obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii a České republice

Ing. Jakub Lodr (VŠE v Praze)

Změny v konkurenceschopnosti firem zpracovatelského průmyslu po vstupu do EU – výsledky primírního výzkumu

Ing. Marta Nečadová, Ph.D., doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc., Bc. Štěpán Průcha (VŠE v Praze)

Komparativní analýza výkonnosti ekonomiky EU vzhledem k její hospodářské politice a charakteru podnikatelského prostředí

doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. (FMV VŠE v Praze)

Efektivnost firmy versus společenská zodpovědnost firem

doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. (SVŠES v Praze)

konkurenceschopnost českých škol

Ing. Radka Pešková Ph.D., (Střední odborná škola Liberec – ekonom)

Zahraniční obchodní politika České republiky po vstupu do EU – vliv na podnikový sektor

prof. Ing. Božena Plchová, CSc. (SVŠES v Praze)

Základy ochrany bezpečného podnikání v bankovním sektoru

prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. (VŠ Karlovy Vary), JUDr. Petr Ibl (PS Parlamentu ČR), doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc. (SVŠES v Praze)

Formy podnikání v cestovním ruchu ce Spolkové republice Německo

PhDr. Mgr. Hana Romová (PA ČR v Praze)

Structural fund expenditures – innovation and knowledge economy in Czech Republic (2000 – 2006)

Ing. Pavla Řehořová, Ph.D. (HF TU Liberec)

Cesty ke zvyšování konkurenceschopnosti českých exportérů na ruském trhu

Ing. Hakob Samsonyan (FMV VŠE v Praze)

Poslání EGAP a jeho místo v systému proexportní politiky českého státu

JUDr. Miroslav Somol, CSc (EGAP, a. s.)

Využití měnových futures k řízení kurzových rizik

Ing. Josef Taušer, Ph.D. (FMV VŠE v Praze)

2. tématický okruh - Právní aspekty podnikání v Evropské unii

Ekonomická kriminalita a ochrana podnikání v EU

doc. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc. (VŠFS v Praze)

Možnosti finančního práva při )pravě vztahů v souvislosti s podnikáním v rámci EU

doc. JUDr. Lubomír Grúň, CSc. (PF UP v Olomouci)

Uznání a výkon rozhodnutí v civilních věcech vydaných v jiných členských státech ES/EU

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. (SVŠES v Praze)

Právo ES a jeho vliv na kolizní úpravu obchodních společností v českém právu

prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc. (PF UK v Praze)

Evropské fundamentální svobody a judikatura Evropského soudního dvora

Mgr. Pavel Petr (OPF SU v Opavě)

Právní regulace vnějších ekonomických vztahů EU

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (PF MU v Brně)

Řešení sporů z doménových jmen .eu

prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. (PF ZČU v Plzni)

Podnikání na evropském trhu a hrozba insolvenčního řízení

JUDr. Ilona Schelleová, CSc. (PF MU v Brně)

Podnikání v EU a ochrana práv zaměstnanců

JUDr. Milena Soušková, Ph.D. (VŠE v Praze)

Etické kodexy v úpravě podnikatelských vztahů

doc. JUDr. Zbyněk Švarc (FMV VŠE v Praze)

3. tématický okruh - Lidská práva – ochrana a meze podnikání v Evropské unii

Úprava lidských práv v rámci EU

Ing. Marcela Cupalová (FMV VŠE v Praze)

Zásada proporcionality v rozhodovací činnosti evropského soudního dvora

JUDr. Mgr. rel. El Dunia Jana, CSc. (PF UK v Praze)

Zákaz diskriminácie na základe veku ako všeobecná právní zásada alebo niekoĺko úvah nad rozhodnutím Súdného dvora Európských spoločenstiev vo veci C-144/04

JUDr. Martina Jánošíková (PF UPJŠ v Košicích),

Právo na azyl : přístup žadatelů o azyl k pracovnímu trhu?

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., (PF MU v Brně)

Lidská práva a bezpečnostní management

doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc. (SVŠES v Praze)

Reforma kontrolního mechanismu Evrropské úmluvy ve světle 14. protokolu

doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

Ochrana liddských práv v evropském správním právu a její význam pro podnikatelskou činnost v EU

Mgr. Martin Šmíd (FES UP v Pardubicích)

Ochrana základních práv na křižovatce mezi ESLP a ESD

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (PF UK v Praze)

Postavení vlastníků nemovitostí v rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva

JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D. (FMV VŠE v Praze)

Ochrana lidských práv ve vnější politice EU a uplatnění evropských subjektů na čínském trhu - vzájemné souvislosti

Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. (VŠE v Praze)