Novinky

19.06.2017 12:40

Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 29. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 hod.

Těšíme se na Vás.

17.06.2017 09:36

Píšete bakalářskou či diplomovou práci a chcete pracovat efektivně? Využijte poslední příležitost před prázdninami a přijďte zjistit nebo si zopakovat, jak nastavit styly nejen odstavců, ale i seznamů a tabulek. Správným nastavením stylů si ušetříte hodiny, možná i desítky hodin věnovaných formátování dokumentu.

Kurz proběhne 29. 6. 2017 od 17 do 20 hodin. Přihlaste se e-mailem na jarmila.helmanova@gmail.com. Kurz je určen nejen studentům ale i veřejnosti.

Více informací o kurzu

06.06.2017 11:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná v pátek 30. června 2017 v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů ve 13:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen ve 14:00 hodin.

01.06.2017 10:29

Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, připomínáme Vám, že přihlášky na SVŠES se podávají průběžně do 30. 6. 2017. Po podání přihlášky si domluvíte termín přijímacího pohovoru, který se bude konat v průběhu června a července.

28.04.2017 19:00

V pátek 28. dubna 2017 proběhla na Soukromé vysoké škole ekonomických studií mezinárodní vědecká konference "Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce", které se zúčastnili zástupci vysokých škol a organizací z České republiky, Slovenska, Polska, Portugalska, Irska a Ukrajiny.

Více o konferenci si můžete přečíst zde.    

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv

Mezinárodní konference se konala v aule SVŠES dne 20. dubna 2007

1. tématický okruh - Ekonomické aspekty podnikání v Evropské unii
2. tématický okruh - Právní aspekty podnikání v Evropské unii
3. tématický okruh - Lidská práva – ochrana a meze podnikání v Evropské unii

1. tématický okruh - Ekonomické aspekty podnikání v Evropské unii

Implementace a management prostředků ze strukturálních fondů v ČR

Ing. Josef Abrhám, Ph.D. (VŠE v Praze)

Srovnání podpory podnikání v ČR se systémem ve Velké Británii – vybrané aspekty

Ing. Iveta Černá (VŠE v Praze)

Nová ekonomika a management dopravy

doc. Ing. Jan Eisler, CSc. (SVŠES v Praze)

Podpora exportu v české zahraniční politice

PhDr. Vladimír Hořovský (FSV UK v Praze)

Korupce jako determinanta podnikatelského prostředí

Ing. Eva Jiráková (OPF SU v Opavě)

Ochrana lidských práv a/nebo konkurenceschopnost

doc. Ing. Eva Klvačová, CSc. (FMV VŠE v Praze)

Podpora podnikání v podobě aktivní politiky zaměstnanosti

Mgr. Ilona Kostadinovová (PF ZČU v Plzni)

Daně a ekonomická prosperita v EU

Ing. Mgr. Igor Kotlán, Ph.D (EF VŠB-TU Ostrava)

Posuny v ochraně hospodářské soutěže Evropské unie

PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. (FSV UK v Praze)

Systémy podpory obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii a České republice

Ing. Jakub Lodr (VŠE v Praze)

Změny v konkurenceschopnosti firem zpracovatelského průmyslu po vstupu do EU – výsledky primírního výzkumu

Ing. Marta Nečadová, Ph.D., doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc., Bc. Štěpán Průcha (VŠE v Praze)

Komparativní analýza výkonnosti ekonomiky EU vzhledem k její hospodářské politice a charakteru podnikatelského prostředí

doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. (FMV VŠE v Praze)

Efektivnost firmy versus společenská zodpovědnost firem

doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. (SVŠES v Praze)

konkurenceschopnost českých škol

Ing. Radka Pešková Ph.D., (Střední odborná škola Liberec – ekonom)

Zahraniční obchodní politika České republiky po vstupu do EU – vliv na podnikový sektor

prof. Ing. Božena Plchová, CSc. (SVŠES v Praze)

Základy ochrany bezpečného podnikání v bankovním sektoru

prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. (VŠ Karlovy Vary), JUDr. Petr Ibl (PS Parlamentu ČR), doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc. (SVŠES v Praze)

Formy podnikání v cestovním ruchu ce Spolkové republice Německo

PhDr. Mgr. Hana Romová (PA ČR v Praze)

Structural fund expenditures – innovation and knowledge economy in Czech Republic (2000 – 2006)

Ing. Pavla Řehořová, Ph.D. (HF TU Liberec)

Cesty ke zvyšování konkurenceschopnosti českých exportérů na ruském trhu

Ing. Hakob Samsonyan (FMV VŠE v Praze)

Poslání EGAP a jeho místo v systému proexportní politiky českého státu

JUDr. Miroslav Somol, CSc (EGAP, a. s.)

Využití měnových futures k řízení kurzových rizik

Ing. Josef Taušer, Ph.D. (FMV VŠE v Praze)

2. tématický okruh - Právní aspekty podnikání v Evropské unii

Ekonomická kriminalita a ochrana podnikání v EU

doc. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc. (VŠFS v Praze)

Možnosti finančního práva při )pravě vztahů v souvislosti s podnikáním v rámci EU

doc. JUDr. Lubomír Grúň, CSc. (PF UP v Olomouci)

Uznání a výkon rozhodnutí v civilních věcech vydaných v jiných členských státech ES/EU

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. (SVŠES v Praze)

Právo ES a jeho vliv na kolizní úpravu obchodních společností v českém právu

prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc. (PF UK v Praze)

Evropské fundamentální svobody a judikatura Evropského soudního dvora

Mgr. Pavel Petr (OPF SU v Opavě)

Právní regulace vnějších ekonomických vztahů EU

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (PF MU v Brně)

Řešení sporů z doménových jmen .eu

prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. (PF ZČU v Plzni)

Podnikání na evropském trhu a hrozba insolvenčního řízení

JUDr. Ilona Schelleová, CSc. (PF MU v Brně)

Podnikání v EU a ochrana práv zaměstnanců

JUDr. Milena Soušková, Ph.D. (VŠE v Praze)

Etické kodexy v úpravě podnikatelských vztahů

doc. JUDr. Zbyněk Švarc (FMV VŠE v Praze)

3. tématický okruh - Lidská práva – ochrana a meze podnikání v Evropské unii

Úprava lidských práv v rámci EU

Ing. Marcela Cupalová (FMV VŠE v Praze)

Zásada proporcionality v rozhodovací činnosti evropského soudního dvora

JUDr. Mgr. rel. El Dunia Jana, CSc. (PF UK v Praze)

Zákaz diskriminácie na základe veku ako všeobecná právní zásada alebo niekoĺko úvah nad rozhodnutím Súdného dvora Európských spoločenstiev vo veci C-144/04

JUDr. Martina Jánošíková (PF UPJŠ v Košicích),

Právo na azyl : přístup žadatelů o azyl k pracovnímu trhu?

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., (PF MU v Brně)

Lidská práva a bezpečnostní management

doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc. (SVŠES v Praze)

Reforma kontrolního mechanismu Evrropské úmluvy ve světle 14. protokolu

doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

Ochrana liddských práv v evropském správním právu a její význam pro podnikatelskou činnost v EU

Mgr. Martin Šmíd (FES UP v Pardubicích)

Ochrana základních práv na křižovatce mezi ESLP a ESD

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (PF UK v Praze)

Postavení vlastníků nemovitostí v rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva

JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D. (FMV VŠE v Praze)

Ochrana lidských práv ve vnější politice EU a uplatnění evropských subjektů na čínském trhu - vzájemné souvislosti

Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. (VŠE v Praze)